Van Rijn snoeit in zorgregels

Een gemakkelijk opgave is het allerminst, maar het schrappen van onnodige regels is een belang dat iedereen in de zorg met elkaar deelt. Van de jeugdzorg tot de zorg voor ouderen en gehandicapten. Daarom pakt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) nu door: met nieuwe schrapsessies en met lessen uit eerdere experimenten en projecten.

'Administratieve lasten in de zorg zijn een veelkoppig monster, waarbij als er een kop wordt afgeslagen er soms twee voor in de plaats komen’, aldus Van Rijn. ‘Toch moeten we blijven schrappen, versnipperen en afschaffen. Het Experiment regelarme instellingen laat zien dat het kan, Waardigheid en Trots laat zien dat het kan. We moeten er met z’n allen nog harder aan trekken. Daarom organiseren betrokken partijen vanaf nu schrapsessies: iedereen aan tafel en concreet samen onnodige regels en papierwerk afschaffen.’

Omgekeerde bewijslast

Tijdens deze sessies worden alle relevante partijen uitgenodigd. Gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders, uitvoerders, toezichthouders en natuurlijk het ministerie zelf. En er wordt gewerkt vanuit de omgekeerde bewijslast. Dat betekent dat een organisatie die een volgens anderen onnodige regel oplegt, moet aantonen waarom dat een goed idee is. En als dat niet (voldoende) gebeurt, kan de regel dus weg.

Maatregelen

Als de nieuwe aanpak om regeldruk samen met alle betrokken partijen tegen te gaan onvoldoende oplevert, bijvoorbeeld omdat er op regionaal niveau onnodig veel verschillen blijven bestaan, dan zal staatssecretaris Van Rijn maatregelen nemen om verdere vereenvoudiging te bewerkstelligen.

Resultaten Experiment regelarme instellingen

Met het Experiment regelarme instellingen is in de periode 2011 - 2015 bekeken hoe in de AWBZ de zorg beter kon door administratieve lasten weg te nemen. Tijdens de experimenten is vastgesteld dat het daadwerkelijk mogelijk is om deze regels te vereenvoudigen of weg te nemen, zodat de regeldruk vermindert terwijl de kwaliteit van de zorg behouden blijft of verbetert. Van Rijn: “Het experiment heeft aansprekende voorbeelden opgeleverd. Bijvoorbeeld bij zorginstelling Philadelphia. Zij hebben hun primaire proces volledig opnieuw ingericht. Hierbij werd uitgegaan van het geven van vrijheid en verantwoordelijkheid aan zorgverleners. Door de ervaren vrijheid en verantwoordelijkheid van zorgverleners, ervoeren cliënten meer tijd, beschikbaarheid en aandacht, wat volgens naasten hun levensgeluk ten goede kwam.”

Van resultaten naar beleid

De resultaten en geleerde lessen van het experiment zijn gebruikt bij het vormgeven van nieuw beleid bijvoorbeeld bij: het vereenvoudigen van de bekostiging in de wijkverpleging, het melden van calamiteiten bij de Inspectie, het bevriezen van de CQ-index en de verlengde geldigheid van een indicatie voor de Wet langdurige zorg. Meer en uitgebreidere voorbeelden zijn te vinden in de Eindevaluatie Experiment regelarme instellingen.

Kwaliteit, houdbaarheid en betrokkenheid

Het terugdringen van administratieve lasten en het daarmee verbeteren van de kwaliteit van de zorg is onderdeel van de hervorming van de langdurige zorg. Die is er op gericht de kwaliteit, houdbaarheid en betrokkenheid van de zorg te versterken en te verbeteren. Dat doen we door de bij de ondersteuning thuis meer rekening te houden met persoonlijke omstandigheden en versterking van de wijkverpleging. Door administratieve werkwijzen tussen gemeenten te harmoniseren. Maar ook door bij de instellingszorg meer rekening te houden met de specifieke zorgvraag per cliënt en niet alleen te ‘zorgen voor’, maar ook te ‘zorgen mét’ familie en vrienden.