Aanstelling en ontslag van ABD-leden per 1 maart 2007

Met ingang van 1 maart 2007 is de grens voor aanstelling en ontslag en het toekennen van een salarisschaal bij koninklijk besluit opgetrokken. Van de grote groep personen van wie de aanstelling is geregeld in artikel 7 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) of artikel 22 van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (RDBZ) worden vanaf 1 maart 2007 alleen leden van de topmanagementgroep en de secretaris-generaal en de directeuren-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (die niet tot de topmanagementgroep behoren) nog aangesteld en ontslagen bij koninklijk besluit.