Circulaire Iv 3 2007

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat een onderdeel over de Informatie voor derden (Iv3). Dat is de financiële informatie die de provincies en de gemeenten verstrekken aan het CBS, de financiële toezichthouder en via het CBS tevens aan de Europese Unie en aan BZK.

Het betreft informatie op basis van de begroting, de realisaties per kwartaal en de jaarrekening. In de circulaire Ministeriële Regeling informatie voor derden van 6 februari 2003 is de regeling opgenomen. Deze circulaire is hier het vervolg op en geeft met name uitvoeringsinformatie over de Iv3 die vanaf 2007 van toepassing is.