Aanpak knelpunten luchtkwaliteit in binnensteden

Nieuwsbericht | 09-11-2016 | 09:10

De lucht in Nederland was in 2015 weer schoner dan de jaren ervoor. Dat blijkt uit het monitoringsverslag NSL dat staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het aantal knelpunten is afgenomen. Naast Amsterdam en Rotterdam waren er in 2015 nog enkele steden die bij een paar drukke straten een te hoge stikstofdioxidenuitstoot hadden. De staatssecretaris heeft nu met de steden afgesproken deze laatste knelpunten aan te pakken door onder meer in te zetten op vervoersmiddelen die geen uitlaatgassen uitstoten.

Staatssecretaris Dijksma: "De steden laten zien dat zij de knelpunten serieus aanpakken. Zo wordt bijvoorbeeld nu al de uitstoot van het openbaar vervoer aangepakt met elektrische bussen en een schonere bevoorrading van de winkels. Maar we zijn er nog niet. Want ook al wordt bijna overal de norm gehaald, alle partijen in de binnensteden moeten blijven samenwerken om de lucht daar schoner en gezonder te maken."

Binnensteden

Bij de start van het NSL in 2009 was de concentratie stikstofdioxide langs 1100 kilometer weg te hoog. In 2015 was dit bij minder dan 10 kilometer weg het geval. Dit komt doordat auto's schoner worden en door de inzet van gemeentes, die met maatwerk hun eigen luchtkwaliteitproblemen oplossen.

De knelpunten bevinden zich vooral in binnensteden op drukke wegen met veel verkeer. Op de Nederlandse snelwegen zijn in 2015 geen overschrijdingen geconstateerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit blijkt uit een aanvullende analyse die op verzoek van de Tweede Kamer is gedaan. Die laat zien dat ook bij de doorgevoerde snelheidsverhogingen de uitstoot binnen de wettelijke normen blijft.

Fijn stof

In 2015 waren buiten de grote steden nog enkele knelpunten met fijn stof. Dit is onder meer toe te schrijven aan de uitstoot van veehouderijen en de industrie. In 10 van de 390 gemeenten werden overschrijdingen van de norm geconstateerd, ten opzichte van 19 gemeenten in 2014. Het kabinet werkt momenteel met onder meer gemeenten aan oplossingen om deze overschrijdingen aan te pakken.