Asbest in gemeentepanden in kaart en aangepakt


Asbest in gemeentepanden in kaart en aangepakt

asbest plafondplaat
09 november 2016
In negen gemeentelijke gebouwen zijn of worden op zeer korte termijn maatregelen genomen om de risico's van asbest voor gebruikers en omgeving weg te nemen. In 73 andere onderzochte panden van de gemeente is ook asbest aangetroffen, maar is er volgens deskundigen geen invloed voor de
gezondheid van gebruikers.

Vorig jaar werd kort na elkaar in het Celecomplex en in het voormalige GGD-gebouw aan de Zeven Alleetjes onverwacht veel asbest gevonden, dat verwijderd moest worden. Mede naar aanleiding daarvan heeft de gemeente besloten om de aanwezigheid van asbest voor alle 184 gemeentelijke panden in
kaart te brengen.

Op basis van bouwjaar en bouwwijze is een lijst samengesteld met gebouwen waar mogelijk sprake kan zijn van de aanwezigheid van asbest. De lijst bestaat uit 90 gebouwen die in bezit zijn van de gemeente en worden verhuurd aan verschillende gebruikers. In de lijst zijn schoolgebouwen en
sportaccommodaties nog niet meegenomen, die worden nog onderzocht.

Wethouder Rene de Heer: "Nu we in beeld hebben waar in de onderzochte gebouwen asbest aanwezig is kunnen we ook maatregelen nemen. Ondanks het feit dat er nergens sprake is van acuut risico voor de gezondheid, hebben we voor de gebouwen waar mogelijk sprake is van een blootstellingsrisico
direct maatregelen genomen. Deze panden hebben we met voorrang aangepakt, ofwel door het asbest weg te halen of door - waar dat kan - de ruimten af te sluiten waar het asbest aanwezig is. Voor alle andere panden volstaan de beheersmaatregelen of sanering op termijn."

Asbestprotocol

De inventarisaties zijn uitgevoerd door externe onderzoeksbureaus die per gebouw een rapportage hebben opgemaakt. Die zijn beoordeeld door een asbestdeskundige volgens het asbestprotocol dat burgemeester en wethouders in september hebben vastgesteld.

Op basis van de rapportages zijn de geinventariseerde gebouwen onderverdeeld in vijf categorieen. Voor ieder gebouw waar asbest is aangetroffen en waarvan directe sanering niet nodig is, is een beheerplan opgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe te handelen en waar rekening mee moet worden
gehouden bij het onderhoud en eventuele verbouwingen.

Van de 90 gebouwen op de lijst zijn de risico's als volgt beoordeeld:

Categorie A (8 gebouwen)

Deze gebouwen zijn vrij van asbest.

Categorie B (58 gebouwen)

Bij deze gebouwen is er asbest zichtbaar of bestaat het vermoeden dat er asbest aanwezig is in het pand, maar is er geen risico op blootstelling en daarmee geen beperking van het gebruik. Voor deze gebouwen wordt een beheerplan gemaakt.

Categorie C (7 gebouwen)

Dit zijn met name schuren en andere gebouwen met een asbesthoudend dak. Er is bij deze gebouwen geen sprake van blootstellingsrisico en/of gevaar voor de gebruiker. Alle asbestdaken in ons land - en dus ook deze - moeten voor 2024 worden gesaneerd. Voor deze gebouwen wordt een afzonderlijk
beheerplan gemaakt.

Categorie D (8 gebouwen)

Bij deze gebouwen is er asbest aangetroffen dat wel verwijderd moet worden, maar dat geen direct risico voor de gebruiker vormt, bijvoorbeeld omdat het op een plek zit waar je normaal niet of nauwelijks komt maar wel bij moet kunnen, zoals een kruipruimte. In deze gebouwen is er daarom enige
beperking van het gebruik. De komende maanden wordt nader onderzocht hoe en tegen welke kosten het asbest uit deze gebouwen verwijderd kan worden.

Categorie E (9 gebouwen)

In negen gebouwen is asbest gevonden waarbij er sprake was van een mogelijk blootstellingsrisico of van niet-hechtgebonden vezels. Deze zijn gevaarlijk wanneer er met het asbest gewerkt wordt (denk aan boren, zagen of kapot stoten). Dit asbest moet zo snel mogelijk verwijderd worden. Vier
gebouwen zijn al gesaneerd, daar is het risico op blootstelling weggenomen. Deze maand worden er nog twee gebouwen aangepakt. In twee panden zijn de betreffende ruimten afgesloten en in een gebouw loopt nog onderzoek naar de wijze waarop het asbest gesaneerd of afgedekt kan worden.

De gemeenteraad is geinformeerd over de uitkomsten van deze eerste fase van de asbestinventarisatie. De kosten van het verwijderen worden de komende tijd inzichtelijk gemaakt en zijn afhankelijk van de maatregelen die nodig zijn.