Medewerkers openbaar en bijzonder onderwijs krijgen gelijke rechtspo..


09-11-2016
Werkgeverszaken

Medewerkers op openbare en bijzondere scholen krijgen dezelfde rechtspositie. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren dat dit regelt. Leraren op openbare scholen vallen daardoor niet langer onder het ambtenarenrecht maar eveneens onder het
arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek.

Op dit moment gelden voor medewerkers in het openbaar en bijzonder onderwijs verschillende regelingen. Zo hebben zij te maken met andere ontslagregels en een andere rechtsgang. Met de nieuwe wet verdwijnen deze verschillen. De Wet werk en zekerheid (Wwz), inclusief ketenregeling en
transitievergoeding, gaat dan ook gelden voor het openbaar onderwijs. Ook de cao PO zal aangepast moeten worden. In de cao zijn nu afzonderlijke bepalingen opgenomen voor het openbaar onderwijs ten aanzien van aanstelling, ontslag en vervangingsbeleid.

Het zal nog jaren duren voordat dit daadwerkelijk van kracht zal zijn. Daarvoor moeten eerst tientallen wetten en honderden regelingen worden gewijzigd.

Ondertussen proberen ambtenarencentrales de nieuwe wet via de rechter nog tegen te houden. Zij spanden een kort geding aan. De uitspraak is op 17 november.

Reactie PO-Raad

De PO-Raad heeft gemengde gevoelens over het aannemen van de wet. De Wwz geeft een nare bijsmaak, omdat deze nu al voor het hele bijzonder onderwijs nadelige gevolgen heeft en straks dan ook voor het openbaar onderwijs De PO-Raad zou graag zien dat de Wwz wordt aangepast.

Tegelijkertijd heeft de PO-Raad al jaren gepleit voor gelijke rechtsposities voor openbaar en bijzonder onderwijs en voor gelijke werkgeversverantwoordelijkheden. Ze is blij dat dit werkelijkheid gaat worden. Dit zal de samenwerking in de sector tussen schoolbesturen, die op veel plaatsen vorm
heeft gekregen, vergemakkelijken.

Laatst gewijzigd:
woensdag 9 november 2016