Extra geld voor versterking centrum Renkum


Er komt EUR 285.000,- beschikbaar om het centrum van Renkum te versterken.

Het college van de gemeente Renkum heeft in oktober 2016 de Winkelvisie en Actieplan Renkum Centrum vastgesteld. Dit actieplan is opgesteld door de winkeliers, horeca eigenaren, pandeigenaren en de gemeente. In dit actieplan zijn de sterke en zwakke punten van het centrum benoemd en zijn
afspraken gemaakt wat de verschillende partijen kunnen doen om het centrum van Renkum te versterken. De uitvoering gebeurt dan ook door alle betrokken partijen. Daarmee is het een gezamenlijk plan. Het plan gaat vooral om het terugdringen van de leegstand en het versterken van het imago. Om de
belangrijkste maatregelen op korte termijn te financieren heeft het college bijna EUR 35.000,- uitgetrokken. Hiervoor worden extra bomen geplant, komt er nieuwe bewegwijzering naar het centrum en worden de entrees van het centrumgebied beter gemarkeerd.

Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van de begroting voor 2017 EUR 250.000,- extra beschikbaar gesteld voor maatregelen in het winkelcentrum van Renkum. Dit geld is bedoeld voor de verdere uitvoering van het Maatregelenplan Renkum Centrum dat in 2014 door inwoners en
ondernemers is opgesteld. Het betreft hier vooral fysieke maatregelen in de openbare ruimte zoals het verfraaien van de aanloopstraten en stegen naar het centrum. Het bedrag wordt in gedeelten beschikbaar gesteld: EUR 75.000,- in 2017 en EUR 175.000,- in 2018.

Verbeteren van de openbare ruimte

Wethouder Jasper Verstand is blij met het extra geld: "Hiermee kan de openbare ruimte in Renkum centrum verder worden verbeterd. Bovendien kunnen we samen met ondernemers en eigenaren een begin maken met de bestrijding van de leegstand. Hiermee wordt het door betrokken inwoners en ondernemers
gemaakte plan uit 2014 helemaal uitgevoerd en daarmee een belangrijke belofte ingelost."