Nieuwe tarieven waterschapsbelasting 2017


Gepubliceerd op 9 november 2016

Om de kosten te dekken voor een schoon, veilig en duurzaam watersysteem gaat de waterschapsbelasting in 2017 iets omhoog. Voor een meerpersoonshuishouden met een huurwoning wordt het tarief EUR 204,41 (stijging van EUR 11,25). Voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning (met WOZ waarde
van EUR 150.000) wordt dit bijvoorbeeld EUR 247,28 (stijging van EUR 6,27). Voor agrarische bedrijven met een waarde vanaf EUR 2 mln en een omvang vanaf 40 hectare wordt het tarief EUR 2,806,16 (stijging van EUR 111, hetgeen neerkomt op 2,78 EUR per hectare).

De waterschapsbelasting is opgebouwd uit een zuiveringsheffing voor het schoonmaken van afvalwater en een watersysteemheffing voor veilige dijken en een goed waterpeil. Het waterschap streeft naar een zo eerlijk mogelijke verdeling van de lasten. Hierbij wordt rekening gehouden met economische
waarde en hoeveel we vervuilen. De inwoners en bedrijven van het werkgebied van Rijn en IJssel blijven een van de lagere tarieven in Nederland behouden.

Begroting

De totale begroting van 2017 bedraagt EUR 85,1 mln. Hiervan zijn de kosten voor zuiveringsbeheer EUR 43,4 mln. En voor het watersysteembeheer zijn de kosten EUR 41,7 mln. De opbrengsten van zuiveringsbeheer zijn begroot op EUR 44,4 mln en van watersysteembeheer op EUR 40,7 mln. Het tekort van
het watersysteembeheer bedraagt EUR 1 mln. Het is wettelijk niet toegestaan om de kosten en baten van het watersysteembeheer en de waterzuivering met elkaar te verrekenen. Voor een sluitende begroting spreekt het waterschap de eigen reserves aan. Het bestuur wil vanaf 2018 een sluitende
begroting hebben zonder verdere afname van de reserves.

De tarieven en de begroting kunt u raadplegen bij de vergaderstukken van het algemeen bestuur.

Waarom nieuwe tarieven?

Elk jaar stelt het waterschapsbestuur opnieuw de tarieven vast. Waterschapsbelasting wordt gebruikt om ons afvalwater te zuiveren en de kans op overstromingen en wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor bouwen en onderhouden we onder andere dijken, kades, stuwen en gemalen en
richten we gebieden in om water voldoende ruimte te geven, zodat we er zo veel mogelijk gemak en zo min mogelijk last van hebben. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Dat vraagt om kostbare aanpassingen aan het watersysteem.

Extra investeringen

Het waterschap investeert meer geld in het dijkbeheer, als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Er worden ook aanvullende maatregelen genomen gericht op klimaatadaptatie. In gebieden met een verhoogd risico op overstromingen worden bypasses aangelegd om water sneller af te kunnen
voeren en zo overlast te voorkomen. Daarnaast zet het waterschap in op duurzamer en natuurlijkvriendelijker onderhoud in het buitengebied, waardoor natuurwaarden en de recreatieve waarden van beken en watergangen toenemen.