Nationaal Deltaplan nodig voor asbestsanering agrarische sector

Het verwijderen van asbestdaken in de agrarische sector vraagt om een veel krachtiger en geintegreerde aanpak. Met het huidige, te lage tempo van asbestsanering wordt het verbod per 1 januari 2024 bij lange na niet gehaald. Het bestaande Landelijk Stimuleringsprogramma Agro Asbest Veilig moet daarom worden verbreed en uitgebouwd tot een Nationaal Deltaplan Sanering Asbestdaken. Op korte termijn is een Deltacommissaris voor asbest nodig, die het plan gaat trekken.

Deze oproep komt van een coalitie* die zich sterk maakt om de urgentie van het asbestprobleem op alle politieke niveaus hoger op de agenda te krijgen. Op korte termijn zijn gesprekken met het Verbond van Verzekeraars, Bouwend Nederland en Aedes (vereniging van woningcorporaties) om de krachten te bundelen met als doel het Deltaplan van de grond te krijgen.

Gemeenten en provincies

Voor de handhaving en het stimuleren van asbestsanering ziet het kabinet een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten en provincies. "Het moet sneller en beter en daar is geld voor nodig", zegt programmamanager Ruud Hoosemans van Agro Asbestveilig. "In de praktijk wordt de sanering enorm belemmerd door tegendraadse maatregelen, een gebrek aan capaciteit en een vaak zeer inefficiente aanpak."

Er ligt in Nederland nog 120 miljoen m^2 asbesthoudend dak. De totale saneringskosten worden geraamd op ruim EUR1 miljard en de vervangende investeringen op ongeveer EUR3,25 miljard. Verreweg het meeste asbest (bijna 100 m^2) zit in de agrarische sector. Jaarlijks wordt tot nu toe slechts vier miljoen verwijderd. De risico's van afspoeling van verweerde asbestvezels op stallen, schuren en allerhande bedrijfsgebouwen worden groter. Volgens becijferingen van de Gezondheidsraad sterven jaarlijks 1.300 mensen aan ziektes, die samenhangen met asbest.

De maatschappelijke onrust over asbest neemt toe, mede naar aanleiding van een serie recente grote branden waarbij asbest vrijkwam. Hoosemans: "Sanering van asbestdaken komt tegemoet aan die zorgen en leidt tevens tot minder milieuschade, extra werkgelegenheid en investeringen. Ook de leefbaarheid van het platteland en de ruimtelijke kwaliteit zijn ermee gediend als de komende jaren met asbestsanering wordt doorgepakt."

Regie en cooerdinatie

De ervaringen met Agro Asbest Veilig leren ook, dat het hoog tijd is om te saneren van het saneringsproces, dus minder regels en meer synergie. Over de hele linie is voor de uitvoering een betere regie en cooerdinatie nodig. Waar het ook aan schort is een stevige en eenvoudige rijksregeling, een pakket aan financiele en fiscale stimuleringsmaatregelen en het opschorten van de stortbelasting. Een laag btw-tarief en soepeler voorwaarden in de bestaande provinciale subsidies (`asbest eraf, zonnepanelen erop') kunnen er toe bijdragen dat de asbestsanering in een hogere versnelling komt.

*De coalitie bestaat uit:

Landelijk stimuleringsprogramma Agro Asbest Veilig, Achmea, LTO Nederland

13 oktober 2015

BRON: Jack Luiten