Dronryp krijgt nieuwe brug

Dronryp krijgt een nieuwe brug. De huidige brug over het Van Harinxmakanaal in Dronryp is ruim 60 jaar oud en verkeert in slechte staat. Het oorspronkelijke plan was om de huidige brug te renoveren. In het coalitieakkoord werd echter besloten dat de brug ook toegankelijk moet worden voor grotere binnenvaartschepen van klasse V. Gedeputeerde Staten besloten gisteren dat de brug nu volledig wordt vervangen in plaats van gerenoveerd. De kosten hiervoor zijn geraamd op 13,5 miljoen euro.

"Ferfier oer it wetter is in duorsume manier fan ferfier. Der wolle wy as provinsje graach yn ynvestearje", legt gedeputeerde Sietske Poepjes uit. "De nije brege kriget in trochfeartbreedte fan 17 meter foar it beweegbere diel. De trochfearthichte wurdt 5,5 meter. Op dizze manier kinne gruttere skippen gebruk meitsjen fan it kanaal en bliuwt it doarp Dronryp goed berikber."

Alternatieven

De provincie Fryslan keek afgelopen periode naar verschillende oplossingen voor de brug. "Renovaasje fan de brege foel of omdat de brege dan wol sterk is, mar net tagonklik foar breder skipfeartferkear", vertelt gedeputeerde Sietske Poepjes. "Twa oare opsjes, it `ferfalle litten fan de brege' en it `ferfange fan de brege troch in fytsbrege', hawwe te grutte negative gefolgen foar de berikberhyd fan it doarp Dronryp. Dat wolle wy net. De opsje om de brege te ferfangen troch in akwadukt mei in runwei brocht njonken te hege kosten ek grutte gefolgen foar de omjouwing mei.''

Uitvoering

Op dit moment geldt er een gewichtsbeperking op de brug. Dit betekent dat verkeer met een totaalgewicht boven de 30 ton niet meer over de brug mag rijden. Ook mag de brug niet bediend worden voor scheepvaartverkeer boven windkracht 6. Deze maatregelen blijven van kracht tot de nieuwe brug er is. Naar verwachting is de brug medio 2018 klaar.

Kijk voor meer informatie op www.fryslan.frl/brugdronryp.