Terugblik op raadsvergadering 12 oktober


Maandag 12 oktober 2015 vergaderde de gemeenteraad over de voorgenomen overdracht van eigendom, beheer en onderhoud van de Vestingwerken. Het Rijk is hiervoor verantwoordelijk, maar die wil de Vestingwerken overdragen aan de Nationale Monumentenorganisatie. De raad maakt zich hierover grote
zorgen. Hoe een verantwoorde en langdurige instandhouding van de Vestingwerken wordt gegarandeerd, is onvoldoende duidelijk.

De Vestingwerken hebben grote cultuurhistorische waarde. Wanneer het niet langer haalbaar is om eigendom, beheer en onderhoud bij het Rijk te houden, wil de raad de Vestingwerken onderbrengen in een nog op te richten regionale stichting. De raad heeft het college unaniem opgedragen om zich
hiervoor sterk te maken bij de minister en de Eerste en Tweede Kamer, waarbij ook de juridische mogelijkheden moeten worden onderzocht.

In de rondvraag werd het college om helderheid gevraagd in de stand van zaken rond het opvangen van vluchtelingen. Burgemeester Sylvester liet weten dat het college zich nu richt op het versneld huisvesten van vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben, in nauw overleg met de andere
negen gemeenten in onze regio. Over 2015 en 2016 gaat het in totaal in Naarden om ongeveer zestig mensen. Geprobeerd wordt hen zoveel mogelijk al in 2015 te huisvesten.

De regiogemeenten zoeken naar uitbreiding van het huidige huuraanbod, zodat de huisvesting niet ten koste gaat van andere urgente woningzoekenden. Het aanbod van Dudok Wonen om vijf extra woningen aan te kopen, kan hierbij helpen. De inwoners van Naarden zullen zorgvuldig worden geinformeerd
over de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk, op basis van concrete feiten.