Maatregelen voor betere waterkwaliteit Thornerbeek(13-10-2015)


RSS

Sinds maandag 12 oktober 2015 is de Thornerbeek bij Thorn troebel en bruin gekleurd.

De verkleuring ontstaat door grindwerken op de Witbeek in Kinrooi, Belgie. Het waterschap neemt haar verantwoordelijkheid en inmiddels zijn er maatregelen getroffen door de Vlaamse overheid.

Korte termijn maatregelen

De Vlaamse betrokkenen stoppen de grindwinning op betreffende locatie, verminderen de toevoer van het troebele bruine water op de Thornerbeek en verdunnen het water met Maaswater, zodat de waterkwaliteit van de Thornerbeek verbetert.

Waterschap Peel en Maasvallei blijft het zuurstofgehalte van de Thornerbeek meten. Dit was vanmorgen vroeg goed, nadat er vannacht geen werkzaamheden plaatsvonden. Een laag zuurstofgehalte is slecht voor vissen en planten in de beek. Ook heeft het waterschap monsters genomen die uitsluitsel
gaan geven over de vertroebeling en de kwaliteit van de aanwezige zand- en kleideeltjes en wordt onderzocht in hoeverre er sprake is van achterblijvend slib.

Lange termijn maatregelen

De grindwerken in Belgie duren tot oktober 2016. Woensdag 14 oktober bespreken de Belgische betrokkenen hoe zij de nadelige effecten op de Thornerbeek kunnen voorkomen. Waterschap Peel en Maasvallei geeft hierbij aan aan welke kwaliteit- en kwantiteitseisen het water moet voldoen dat via de
Thornerbeek bij Thorn Nederland binnen stroomt. Het waterschap houdt contact met de Belgische overheid en blijft alert op de situatie bij Thorn en Wessem.