13 oktober 2015 Sluitende begroting met marge rond EUR 300.000. Meer..


Op 5 november vergadert de gemeenteraad van Neder-Betuwe over de financien voor volgend jaar en de jaren er na. Wethouder Financien Herman Gerritsen: "De begroting 2016 is sluitend. Sluitend met een marge van rond de 300.000,-. Ook de meerjarenbegroting 2017-2019 laat geen rode maar zwarte
cijfers zien."

De begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 zijn de tweede van de huidige bestuursperiode van de coalitie SGP, PvdA en CDA. Op basis van het coalitieprogramma 2014-2018 met als titel `Werken aan een vitale samenleving' geeft de begroting aan wat wij in 2016 van plan zijn te gaan doen,
hoe wij dat gaan doen, hoeveel geld daarvoor nodig is en hoe we aan dat geld komen.

Slim samenwerken

De bestuursperiode startte met een forse herschikking van taken en verschuivingen van verantwoordelijkheden in het sociaal domein. Ook is in deze bestuursperiode een andere koers ingeslagen voor de manier van uitvoering van gemeentelijk beleid. Met inwoners, bedrijven, maatschappelijke
instellingen en door intergemeentelijke samenwerking. Daarbij richten wij ons ook op regionale en intergemeentelijke samenwerking. Ten aanzien van de bedrijfsvoeringstaken richten wij ons erop dit zelfstandig uit te voeren met de mogelijkheden tot slim samenwerken met andere gemeenten. Voor
het realiseren van onze visie, maar ook de genoemde koerswijziging, zijn bij de kadernota 2016-2019 doelstellingen geformuleerd om te komen tot een financieel duurzame en gezonde gemeente.

Uitgaven in de pas met de inkomsten

Opnieuw constateren we, net als verleden jaar dat het huishoudboekje van onze gemeente op orde is, maar dat we altijd rekening moeten houden met tegenvallers. Wethouder Herman Gerritsen: "Het vormt elk jaar weer een uitdaging om een sluitende begroting te presenteren. De uitgaven moeten in de
pas lopen met onze inkomsten. Van de drie grote rijkstaken die wij in 2015 als Nederlandse gemeenten zijn gaan uitvoeren - Jeugdzorg, de Participatiewet en de maatschappelijke ondersteuning en begeleiding van langdurig zieken en mensen met een beperking - is het nog steeds de vraag hoe een en
ander de komende jaren financieel uitpakt., Het Rijk heeft de gemeenten opgezadeld met flinke kortingen op de budgetten."

Bezuinigingsvoorstellen

Bij het vaststellen van voornoemde kadernota heeft de gemeenteraad in juli een aantal moties aangenomen. Om de doelstellingen te behalen en voldoende ruimte te creeren voor nieuw beleid zijn er door de raad bezuinigingen voorgesteld. De bedoeling van de moties is kortgezegd: voldoende
budgettaire ruimte te krijgen om een financieel duurzame en gezonde gemeente te worden en te blijven. Dat betekent een gemeente die financiele tegenvallers kan opvangen, onvoorziene risico's kan dragen en jaarlijks budgetruimte heeft voor wenselijk nieuw beleid.

Voorzieningenniveau

In deze begroting zijn bezuinigingen opgenomen die het voorzieningenniveau van onze gemeente raken, zoals het Openbaar Bibliotheekwerk, de sportaccommodaties, het peuterspeelzaalwerk, het interventiewerk en preventieve inzet vanuit de Kernpunten op het gebied van jeugd-, ouderen-, en
maatschappelijk werk. In de begroting voor 2016 die de gemeenteraad moet vaststellen zijn bezuinigingen opgenomen van bijna EUR 500.000,-- in 2016 en oplopend naar meer dan EUR 1,1 miljoen in 2019.

Sociaal Domein

Deze bezuinigingen zijn pijnlijk voor onze burgers en beinvloeden de kwaliteit van onze inzet in het Sociaal Domein.

Nieuw beleid

In de begroting 2016 en de meerjarenraming is het nieuwe beleid in hoofdzaak beperkt tot hetgeen op grond van wettelijke bepalingen noodzakelijk is om als zelfstandige gemeente adequaat te kunnen blijven functioneren en beleid wat absoluut noodzakelijk is om het coalitieprogramma uit te
voeren. Onder andere zijn in deze begroting financiele middelen opgenomen voor de uitvoering van het speelruimteplan, de uitvoering van de duurzaamheidsvisie, het opstellen van een nieuw groenbeheerplan, maatregelen en beleid ter bestrijding van hondenpoep en voor investeringen in ICT- en
automatiseringsmiddelen. Voor versterking van de lokale economie zijn ook middelen opgenomen zodat het mogelijk wordt om deel te nemen aan de speerpuntprojecten van Regio Rivierenland: Agribusiness, Logistiek & Economie en Recreatie & Toerisme.

Recessie

De afgelopen jaren waren niet makkelijk. De economische recessie trof bijna iedereen op de een of andere manier. Ook de gemeenten. Volgens voorspellers is er de verwachting van economische groei. Export, investeringen en particuliere consumptie nemen allemaal toe. Ook de lagere olieprijzen en
de lage inflatie zullen een positief effect hebben op het economisch herstel. In hoeverre dit optimistische beeld ook daadwerkelijk een snelle vertaling krijgt naar ons als lokale overheid is echter nog onduidelijk. Er zijn risico's die daar mee samenhangen zoals het klimaat op de huizenmarkt
en bedrijfsvestiging. "De grond die de gemeente jaren geleden aankocht blijft langer onbebouwd liggen dan verwacht. Dat betekent geen inkomsten maar het kost juist geld en dat is dus een risico. Optimisme is ook op z'n plaats want het gaat in onze gemeente goed met de woningverkoop. We gaan
voorzichtig de goede kant op", legt de wethouder uit.

Financieel duurzaam en gezonde gemeente

Wij hebben te maken met een hoog risicoprofiel. Het pakket aan risico's dat Neder-Betuwe loopt op vooral de grondexploitaties en -deelnemingen is hoog. Met de in deze begroting opgenomen maatregelen om te komen tot een gezond financiele gemeente neemt onze weerstandscapaciteit toe. De nu
aangeboden begroting en meerjarenraming zijn jaarlijks sluitend. Ook is er voldoende budgettaire ruimte gerealiseerd om een financieel duurzame en gezonde gemeente te worden en te blijven.

Belastingen

Als inwoner bent u natuurlijk ook altijd nieuwsgierig wat de begroting betekent voor uw eigen portemonnee. Het goede nieuws is dat de lokale lasten weinig stijgen. De Onroerendzaakbelasting stijgt niet, er wordt alleen inflatiecorrectie toegepast, dat is de jaarlijkse aanpassing aan het
algemene prijspeil. De rioolheffing stijgt wel iets extra. De afgelopen jaren is de rioolheffing stapsgewijs verhoogd om 100% kostendekkendheid te realiseren. Dit geldt ook voor 2016. Daarnaast wordt vanaf 2016 rekening gehouden met een extra structurele verhoging van het tarief van EUR 2,69
per aansluiting voor de dekking van kosten van maatregelen ter voorkoming van wateroverlast in het gebied Smachtkamp te Opheusden. De tarieven 2016 voor de Afvalstoffenheffing worden door het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland eind 2015 vastgesteld.

Begrotingsraadsvergadering

Op 8 oktober was er een beeldvormende thema-avond over de voorgestelde bezuinigingen voor inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen. Herman Gerritsen: "Hoe de begroting 2016 er precies uit gaat zien en welke posten meer of minder worden of zelfs helemaal verdwijnen, het
is de raad die de keuzes uiteindelijk maakt tijdens de raadsvergadering op 5 november. De raad heeft dus het laatste woord." Wie geinteresseerd is in de uitkomsten van de raadsvergadering van 5 november kan de discussie volgen op de publieke tribune of live via onze website www.nederbetuwe.nl
(raadsinformatie).