VVE-samenwerking peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisonderwi..


13 okt 2015

Diverse bestuurders van de voorschoolse instellingen: kinderdagverblijven, basisonderwijs en de gemeente Katwijk hebben 7 oktober jl. de Voor- en Vroegschoolse Educatie VVE-samenwerking schriftelijk vastgelegd. Het Centrum Jeugd en Gezinsteam is medeondertekenaar van de afspraken. Voor opvoed-
en opgroeivragen speelt het Jeugd en Gezinsteam een belangrijke rol.

Kinderen verdienen een goede voorbereiding op hun schoolloopbaan en hun functioneren in de maatschappij. Dit leidt tot positieve leerervaringen en kinderen kunnen zo hun talent optimaal ontwikkelen. Ook kinderen met een risico op een taal-/ontwikkelingsachterstand hebben een goede start nodig,
voordat ze de stap naar de basisschool maken. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) speelt hierin een belangrijke rol. Het doel van VVE is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van eventuele ontwikkelingsachterstand bij kinderen.

De gemeente is de regievoerder op het VVE-beleid en het aanspreekpunt voor de Onderwijsinspectie. Katwijk doet het goed. De inspectie heeft aangegeven, dat Katwijk een voorbeeld voor anderen is als het gaat om VVE-cooerdinatie. Op bepaalde punten kunnen nog verbeteringen worden doorgevoerd,
zoals het stimuleren van betrokkenheid van ouders en het onderling delen van behaalde resultaten. In vervolg hierop hebben de samenwerkende partijen activiteiten vormgegeven om de kwaliteit verder te verbeteren.

Elementen van de samenwerking

Dit schooljaar wordt een start gemaakt met Boekstart. Dit traject is een voorloper van de Bibliotheek op School. Hiermee wordt het (voor)leesklimaat op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven aantrekkelijk ingericht. Ouders worden hierbij betrokken. Het CJG (consultatiebureau) gaat de
toeleiding van kinderen naar een voorschoolse voorziening verbeteren. Het CJG zal ouders adviseren om hun kind te laten deelnemen aan het peuterspeelzaalwerk. Dit geldt met name voor kinderen die een risico lopen op een taal-/ ontwikkelingsachterstand. Deze doelgroep kan onder gunstige
voorwaarden 3 dagdelen of meer de peuterspeelzaal bezoeken. Zij krijgen dan begeleiding van een plusleidster die inzet op het verminderen van de achterstand. De plusleidster zal vervolgens een persoonlijke overdracht naar het basisonderwijs verzorgen. De Plusleidster zal in samenwerking met
de leerkracht het kind nog 3 maanden op de basisschool extra begeleiding geven. In dit proces worden ouders voortdurend betrokken. Dit schooljaar gaan 7 basisscholen en 6 peuterspeelzalen inhoudelijk intensief met elkaar samenwerken. De bedoeling is dat de werkwijze de komende jaren over
geheel Katwijk vorm gaat krijgen.

Inspiratiebijeenkomst

De samenwerkingsafspraken zijn op 7 oktober jl. ondertekend onder het toeziend oog van alle VVE-medewerkers. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten ontmoetten elkaar tijdens een inspiratiebijeenkomst. Tijdens deze ontmoeting werd ook nog feestelijk stilgestaan bij de behaalde resultaten op de
Taaltoets. Inmiddels zijn 164 leidsters (96%) geslaagd voor de taalvaardigheidstoets. Landelijk gezien is dit een enorm hoge score. In andere gemeenten ligt dit percentage gemiddeld op 75%. Een resultaat waar de gemeente Katwijk trots op is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bapke van Blokland, communicatieadviseur van de gemeente Katwijk, tel. 071 406 5254 of via het e-mailadres communicatie@katwijk.nl.