Nieuwe klachtwet aangenomen


13 oktober 2015
Vereniging

Nieuwe klachtwet aangenomen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van minister Edith Schippers (VWS). De wet vervangt twee wetten op dit gebied: de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht clienten zorgsector. Deze nieuwe wet treedt in werking per
1-1-2016.

Belangrijkste punten uit de nieuwe wet

* De patient heeft recht op informatie over onder meer de prestaties van zorgaanbieders, zodat hij een goede keuze kan maken tussen zorgaanbieders ( bijvoorbeeld over hoe vaak een logopedist een bepaalde behandeling heeft uitgevoerd)

* Medische missers en fouten moeten verplicht aan de patient of client gemeld worden en opgenomen in het medisch dossier

* Zorgaanbieders worden verplicht de referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst komen

* Zorgverleners krijgen een veilige omgeving om incidenten te melden en te evalueren

* Ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener moet worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg

* Klachten worden transparant en informeel afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris

* Zorgaanbieders moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over een klacht

* Er komt een onafhankelijke geschilleninstantie die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen

Nieuwe klachtenprocedure

De praktijk wijst uit dat een goed gesprek tussen de patient en de logopedist dan wel de zorgaanbieder het beste werkt. Als de patient en de zorgaanbieder er onderling niet uitkomen, krijgt de patient de mogelijkheid om zijn klacht in tweede instantie aan een onafhankelijke geschilleninstantie
voor te leggen die een bindende uitspraak doet. De patient krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar de burgerlijke rechter.

Veel meer zorgaanbieders

Bijna alle vormen van zorg vallen onder de nieuwe wet. Naast de reguliere zorg, zoals huisartsenzorg, fysiotherapie, logopedie, ziekenhuiszorg en ouderenzorg, geldt de wet ook voor de aanbieders van bijvoorbeeld cosmetische behandelingen of alternatieve zorg. Daarmee is deze groep van ruim
40.000 zorgaanbieders voor het eerst onder een wettelijk kwaliteits- en klachtenregime gebracht. Hierdoor krijgt de inspectie de mogelijkheid beter toezicht te houden op deze sectoren en in te grijpen bij misstanden.

NVLF

De NVLF bekijkt momenteel welke impact deze ontwikkeling heeft op de ondersteunende producten en diensten rond klachtrecht, die de NVLF haar leden aanbiedt. De komende tijd volgt meer informatie via de nieuwsbrief of nieuwsberichten.