Nieuwe inrichting voor Provincialeweg N246 in Alkmaar


De provincie Noord-Holland heeft besloten om de Provincialeweg N246 veiliger in te richten en de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Bewoners hebben meegedacht en ontwerpen gemaakt. Dit heeft geleid tot een plan waar ter hoogte van de Kogerpolder en Starnmeer een rotonde en een
parallelweg worden aangelegd. Het plan maakt deel uit van de gehele herinrichting van de N246 tussen de Kogerpolderbrug en de Beatrixbrug en wordt in 2017-2018 uitgevoerd.

Bewoners ontwerpen mee

Begin 2015 hebben ruim vijftig bewoners uit Alkmaar en de Woude meegedacht over de herinrichting van de N246. Na een inventarisatie van wensen en knelpunten hebben de bewoners zes ontwerpen gemaakt. De provincie heeft alle varianten getoetst, waarna de bewoners een voorkeursvariant hebben
gekozen. Deze variant is nu vastgesteld. Gedeputeerde Elisabeth Post: "De provincie Noord-Holland hecht eraan om bewoners te betrekken bij aanpassingen in hun directe woonomgeving. Met hun lokale kennis komen we tot betere oplossingen om de provinciale infrastructuur te verbeteren".

Nieuwe inrichting

De N246 wordt verkeersveiliger ingericht door de aanleg van een rotonde tussen de Middelweg en de Kogerpolder en de pont bij De Woude, en een parallelweg waar de huidige drie aansluitingen op de N246 op aansluiten. De rotonde biedt ook een veilige oplossing voor fietsers en het in- en
uitvoegend landbouwverkeer. Een van de wensen van bewoners was minder grondverwerving. Dat is gelukt door de parallelweg dichter tegen de N246 te plaatsen.

Meer informatie

Met vragen over de herinrichting van de N246 kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via 0800 - 0200 600 (gratis), of per mail: infoN246@noord-holland.nl.