Expositie 'Tussen Droom en Daad'


Publicatiedatum : 12 oktober 2015

Van 2 tot en met 13 november 2015 laat Waterschap Amstel, Gooi en Vecht controleren of sloten, vaarten en duikers (buizen tussen sloten) vrij zijn van vuil en waterplanten. Deze jaarlijkse controle noemen we de Schouw.

Schonen en natuur beschermen

Waternet maakt in opdracht van het waterschap de hoofdwateren schoon en voert baggerwerkzaamheden uit zodat sloten en vaarten diep genoeg blijven en de waterkwaliteit op peil blijft. Tijdens het schoonmaken houden medewerkers van Waternet zoveel mogelijk rekening met de planten en dieren in
het gebied zoals in de Flora- en faunawet wordt voorgeschreven. Wij onderzoeken bijvoorbeeld welke beschermde soorten er in een gebied voorkomen en passen onze werkzaamheden hierop aan.

Bewoners zelf verantwoordelijk

Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van sloten die grenzen aan hun grondgebied.

Het is belangrijk dat de sloot schoon is voor de aanvang van de Schouw op 2 november aanstaande. Als bij de Schouw blijkt dat de sloot niet voldoende schoon is, ontvangt u van Waternet een brief met het verzoek de werkzaamheden alsnog uit te voeren. De herschouw vindt plaats van 7 tot en met
12 december 2015.

geschoonde sloot

Tips voor behoud van beschermde plant- en diersoorten

In de Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen (pdf) (3MB) vindt u, als bewoner, enkele handvatten zodat u ook rekening kunt houden met de beschermde plant- en diersoorten. U hoeft als bewoner bijvoorbeeld niet een sloot over de hele breedte en aan twee kanten schoon te maken. Zo
blijft een deel van de planten staan en hebben waterdieren nog een plek om te schuilen. Daarnaast is het aan te raden om gemaaide waterplanten niet te ver van de oever af te leggen. Dan kunnen dieren die nog in het maaisel zitten makkelijker terug het water in.

Meer weten?

De regels voor het onderhoud van sloten staan beschreven in de Keur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Meer informatie over de uitvoer van de Schouw vindt u op www.waternet.nl/schouw.