Kabels & leidingen en precario in de Hoeksche Waard(13-10-2015)


Ondergrondse kabels en leidingen in de Hoeksche Waard. Ze zijn er in allerlei soorten en maten. Voor het oog onzichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk. Sterker nog, we zijn er wat elektriciteit, gas, water, telefoon en internet betreft, geheel afhankelijk van. Omdat de ondergrondse
infrastructuur voluit onderdeel is van de `openbare ruimte', behoort ook het faciliteren van het gebruik van kabels en leidingen tot de taak van de beheerder/eigenaar van de openbare ruimte (lees: gemeente). Het goede nieuws voor de netbeheerders is dat vanaf 1 januari 2016 voor elke Hoeksche
Waardse gemeente dezelfde regels gelden rondom kabels en leidingen.

Diversiteit

De praktijk wijst uit dat de diversiteit in het ondergrondse netwerk in de Hoeksche Waard symbool staat voor de veelkleurigheid aan werkwijzen, regelingen, afspraken, procedures en voorwaarden.

Dit kan en moet anders, zo concludeerden Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen eensgezind. Het is immers om meer dan een reden belangrijk om bestaande gemeentelijke procedures en regelingen op een plaats samen te brengen en waar mogelijk te uniformeren!

Concessieovereenkomst

Bovendien is regelgeving nodig vanwege het opzeggen c.q. beeindigen van de concessieovereenkomsten met Stedin per 1 januari 2016 en de infrastructuurovereenkomst met Evides per 1 januari 2017. Overigens geldt voor Oud-Beijerland een uitzondering. Omdat de concessieovereenkomst voor gas
doorloopt tot en met 2018, geldt de nieuwe regelgeving voor gasleidingen daar pas vanaf 1 januari 2019.

Verordeningen

Vandaar dat de Hoeksche Waardse gemeenten in de achterliggende periode gezamenlijk aan de slag zijn gegaan met het opstellen van regelgeving. En met succes. De samenwerking heeft geleid tot het aanbieden van de volgende (nieuwe) verordeningen:

`Leidingen-, `Telecommunicatie- en Precarioverordening' aan de vijf gemeenteraden ter vaststelling. Een en ander wordt nader uitgewerkt in het `Handboek kabels en leidingen', `Nadeelcompensatieregeling leidingen' en `Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen'. Uiteraard vraagt dit ook
een aanpassing van de APV voor zover het gaat om die gevallen waarop de nieuwe Leidingenverordening van toepassing is.

Inzichtelijk

Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2016 in alle gemeenten in de Hoeksche Waard dezelfde regels gelden rondom kabels en leidingen. Door het samenbrengen van alle gemeentelijke procedures, regels en eisen is het voor de netbeheerders op een plek inzichtelijk welk beleid de gemeente voert.

Overigens zijn onze regelingen en verordeningen afgeleid van die in de Drechtsteden. Met de gemeenten in de Drechtsteden, die in dezelfde situatie verkeren, is dan ook intensief overleg gevoerd.

Vergoeding

Het vervallen van de concessieovereenkomst betekent ook het einde van de vergoeding die Stedin jaarlijks aan de gemeenten uitkeert. Vandaar dat de Hoeksche Waardse gemeenten op zoek zijn gegaan naar een manier om deze inkomsten te compenseren en eigentijds te maken. Dit heeft geleid tot het
voorstel tot invoering van een precariobelasting. Ook andere gemeenten in het verzorgingsgebied van Stedin en Evides gaan hier steeds meer toe over.

De gemeenteraden wordt door middel van het vaststellen van de precarioverordening gevraagd belasting te heffen over de kabels en leidingen van nutsbedrijven. Dit betekent dat de exploitant jaarlijks wordt aangeslagen voor het `hebben' van kabels en leidingen in de openbare ruimte.

Precariobelasting

De ingangsdatum om precario te kunnen heffen is afhankelijk van het moment waarop de bestaande overeenkomsten aflopen. Voor de elektrakabels is dit voor alle gemeenten gelijk, namelijk 1 januari 2016. Deze datum geldt ook voor de gasleidingen, met uitzondering van Oud-Beijerland (dit wordt 1
januari 2019). Voor de waterleidingen is 1 januari 2017 het moment waarop de precarioheffing ingaat. Voor 2016 wordt aan de raad voorgesteld de jaarlijkse precariobelasting vast te stellen op EUR 2,50 per meter kabel/leiding.

Stedin brengt de door haar af te dragen precariobelasting bij alle aangeslotenen in haar verzorgingsgebied in rekening, dus ook bij de inwoners van de Hoeksche Waard.

Uit de berekeningen van het tarief voor elektrakabels en gasleidingen blijkt dat de financiele gevolgen van het invoeren van precariobelasting door de Hoeksche Waardse gemeenten - verwerkt in de tarieven van de netbeheerder - voor de eindgebruiker gering zullen zijn (circa EUR 2,- per jaar).
De hoogte van dit tarief wordt jaarlijks berekend.

Raadsbehandeling

Het onderwerp `kabels en leidingen in de Hoeksche Waard' en de invoering van precarioheffing wordt in november 2015 hetzij in commissie- of in raadsverband opinierend besproken. Besluitvorming vindt plaats in december 2015.