Agenda gemeenteraad


Op donderdag 15 oktober vergadert de gemeenteraad van Lingewaal om 20.00 uur in het gemeentehuis te Asperen. De raadsvergadering is openbaar. U bent van harte welkom om deze vergadering op de publieke tribune bij te wonen.

Agenda

Op de agenda staat onder andere:

Nota reserves en voorzieningen 2015

De raad wordt gevraagd deze nota vast te stellen. Deze nota vervangt dan de nota reserves en voorzieningen 2010.

Garantstelling Woon-en zorgcentrum Avondlicht

Om een woon- en zorgcentrum in de gemeente Lingewaal te behouden en mogelijk verder te ontwikkelen wordt de raad gevraagd in te stemmen met een garantstelling onder een viertal benoemde voorwaarden.

Bestemmingsplan "Landscheiding 1" te Vuren

De raad wordt gevraagd dit plan (zonder exploitatieplan) vast te stellen om zo de realisatie van de recreatieve herontwikkeling van deze locatie mogelijk te maken.

Meerjarenbeleidsplan Participatiewet 2016-2020 regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

De raad wordt gevraagd dit plan vast te stellen en in te stemmen met de brief aan de besturen van de Regionale Sociale Dienst (RSD) en de Avelingen Groep.

Evaluatie Samen aan de slag en de toekomst

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de notitie Samen aan de slag en de toekomst. Bovendien wordt de raad gevraagd zich uit te spreken over de vier gevraagde vervolgacties.

Evaluatie beleidsnota kinderarmoede

Om duidelijk te krijgen hoe het geld voor minimagezinnen wordt ingezet, wordt de raad gevraagd in te stemmen met het evaluatieverslag en een gewijzigd besluit over de kledingvouchers.

Evaluatie bibliotheekwerk Lingewaal en huisvestingskosten Herwijnen

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van deze evaluatie en het college opdracht te geven om een budgettair neutrale oplossing uit te werken voor het bibliotheekwerk in de kern Herwijnen.

Jaarverslag welstandsbeleid 2014

Het college biedt de raad dit jaarverslag ter kennisneming aan. De raad kan zich een beeld vormen van de in 2014 verrichte werkzaamheden op het gebied van welstand.

De volledige agenda en stukken liggen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis en vindt u op www.lingewaal.nl/raadsagenda.

Spreekrecht

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dan kunt u dit tot aan de vergaderdag tot uiterlijk 16.00 uur kenbaar maken. U kunt zich aanmelden bij de raadsgriffier dhr. H.H. Dame via (0345) 634 000 of h.dame@lingewaal.nl.

Radio-uitzending

De raadsvergadering is rechtstreeks te beluisteren via radio LekWaal FM, via het geluid van de kabelkrant LekWaal TV en via www.lekwaaltv.nl.