13 oktober 2015 Aanbieding ontwerpbegroting aan de gemeenteraad


Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad van Neder-Betuwe aangeboden de ontwerpbegroting 2016 en bijbehorende meerjarenraming 2017-2019

Inzage

* elders op onze (nieuwsberichten of raadsinformatie)
* in het gemeentehuis tijdens openingstijden

Behandeling van de begroting

Jaarlijks stelt de raad de begroting voor het volgende jaar vast. Ter voorbereiding hierop stelt het college van burgemeester en wethouders een `ontwerpbegroting' op. Dit is een concept van de begroting. De gemeenteraad besluit dus uiteindelijk of deze ontwerpbegroting (geheel of gedeeltelijk)
akkoord is en stelt de uiteindelijke begroting vast. Hiermee bepaalt de raad:

* welke doelstellingen de gemeente de komende jaren wil bereiken;
* wat de gemeente voor elke doelstelling gaat doen;
* hoeveel geld er beschikbaar is.

Op donderdag 5 november 2015 vindt behandeling van de begroting 2016 plaats door de gemeenteraad. Iedereen is welkom op de publieke tribune van de raadszaal in het gemeentehuis. De vergadering begint om 16.00 uur. Tussen ca. 17.30 en 19.00 uur is er een pauze.

Algemene beschouwingen op 4 november in krant en op internet

Op de gemeentepagina in de krant van 4 november 2015 komt een samenvatting van de algemene beschouwingen van de politiek partijen in Neder-Betuwe.