Gemeente Deurne / Gemeente / Actueel / Nieuws / Voornemen tot vastst..


Burgemeester en wethouders van Deurne maken bekend dat zij voornemens zijn een hogere waarde vast te stellen als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder voor nieuw te bouwen woningen binnen het plan Europastraat Centrum Deurne. De voorkeurs-grenswaarde van 48 dB(Lden) wordt ten gevolge
van de Europastraat en Hogeweg overschreden. De overschrijding bedraagt maximaal 15 dB. De maximale ontheffings-waarde van 63 dB wordt niet overschreden. De woningen vervangt bestaande bebouwing.

Ter inzage

Op grond van artikel 110c, lid 1 Wet geluidhinder en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht is een ontwerpbesluit opgesteld. Dit ontwerpbesluit inclusief akoestisch onderzoek kunt u hieronder inzien.

Zienswijze

Heeft u rechtstreeks belang bij dit besluit dan kunt u gedurende deze periode uw zienswijze over dit ontwerpbesluit schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Wilt u uw zienswijze liever mondeling kenbaar maken dan kunt u contact opnemen
met het Klantcontactcentrum voor het maken van een afspraak.

* Akoestisch onderzoek.pdfpdf(10,12 MB)
* Ontwerpbesluit Hogere waarde Wgh Bouwplan Europastraat nr. 2.docxword(439,4 KB)