Uitnodiging raadsvergadering 15 oktober 2015


Uitnodiging raadsvergadering 15 oktober 2015

Op donderdag 15 oktober 2015 om 19.30 uur komt de gemeenteraad van Halderberge bijeen voor een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Parklaan 15 te Oudenbosch. Hieronder volgt de agenda van deze vergadering. De agenda met bijbehorende stukken kunt u bekijken via
www.gemeenteraadhalderberge.nl . De vergaderstukken kunt u ook inzien bij de receptie van het gemeentehuis.

A G E N D A (onder voorbehoud):

* Opening
* Vaststelling van de agenda
* Motie `Afwijzen verzoek COA en bij eventueel nieuw verzoek opstarten inspraaktraject'
* Motie `Afwijzen verzoek COA'
* Vaststelling van de besluitenlijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad van 2 juli, 9 juli en 24 september 2015
* Vragenhalfuur (actueel spoedeisende vragen van raadsleden)
* Voorstel vaststellen van de Archiefverordening gemeente Halderberge 2015
* Voorstel vaststellen Najaarsnota 2015
* Voorstel inzake Economische Visienota: vaststellen SWOT-analyse, inhoudelijke kaders en uitgangspunten, en de achtergrondnotitie economische foto en in te stemmen met de voorgestelde uitvoering voor fasen 2 en 3
* Voorstel vaststelling bestemmingsplan Moerdijksestraat 1 Oudenbosch
* Voorstel vaststelling bestemmingsplan "Maria ter Engelen" te Oudenbosch
* Voorstel inzake evaluatie Diftar
* Voorstel in te stemmen met het plan van aanpak herijking van de gemeentelijke welstandsnota
* Voorstel instemmen met Woningbouwprogramma 2015-2025
* Initiatiefvoorstel CDA `Vrijstelling van de heffing van leges en doorberekening van kosten bij ideele organisaties en evenementen zonder winstoogmerk'
* Sluiting

Vergaderingen van gemeenteraad en raadscommissies zijn altijd via de radio te beluisteren. In Oudenbosch is dat op de kabel 99.0 en in de andere kernen op 87.5 mhz. In de ether zijn de uitzendingen te volgen via FM 106.7. Daags na iedere raads - en commissievergadering kunt u de vergadering
ook beluisteren op de internetsite van de gemeente. Het (digitale) verslag is ongeveer na twee weken via de site beschikbaar.