Herbeoordeling Rentederivaten - tussenstand


8 oktober 2015

De Rabobank werkt met zorgvuldigheid en inzet van enkele honderden medewerkers aan de herbeoordeling van rentederivaten bij ca. 8.000 mkb-klanten met een financiering. Dit is mede ingegeven door het onderzoek van AFM naar de rentederivatendienstverlening door banken voor het niet-professionele
mkb. Begin 2015 heeft de Rabobank voor 1300 'kwetsbare mkb-klanten' met een rentederivaat de herbeoordeling afgerond. Dit zijn mkb-klanten met een rentederivaat die in bijzonder beheer zitten, of een complex rentederivaat hebben of te maken hebben met een overhedge (het rentederivaat wijkt qua
looptijd of omvang af van de onderliggende lening). Voor de overige 6700 mkb-klanten voert de Rabobank in 2015 een aanvullende herbeoordeling uit, nadat in 2014 in het jaarlijks revisiegesprek met de klant al stil is gestaan bij het rentederivaat. Deze aanvullende herbeoordeling is voor het
merendeel afgerond.

Bevindingen tot nog toe
De herbeoordeling leert dat voor veel klanten het product voldoet. Het derivaat voorziet op een adequate wijze in de behoefte van de klant waar het voor werd afgesloten, namelijk het afdekken van een renterisico. In diverse klantdossiers zijn kleinere bevindingen gedaan, die geen impact hebben
voor de klant .Deze onvolkomenheden worden hersteld.
Bij een beperkt aantal klanten is er sprake van niet passende advisering in de derivatendienstverlening. Met deze klanten gaat de bank in gesprek om te komen tot een oplossing, die past bij de specifieke situatie van de klant. Met een deel van deze klanten heeft de bank een oplossing bereikt,
en alle klanten uit deze groep krijgen dit jaar een oplossing aangeboden. Hiernaast zijn er klanten die passend zijn geadviseerd, maar waar we toch een aanleiding zien om de klant te benaderen voor een aanvullend gesprek.. Oplossingen kunnen varieren van het opnieuw verstrekken van informatie,
het geven van een toelichting, tot een herstructurering van het derivaat, omzetting naar vaste rente of een combinatie van deze oplossingen. Indien de oplossing nodig is als gevolg van een fout van de bank en de klant heeft schade geleden, dan komen de kosten voor rekening van de bank.
Klanten die er met de bank niet uitkomen, staat het vrij om hun zaak voor te leggen aan het onafhankelijke klachteninstituut Kifid of aan de rechter. Momenteel hebben circa 20 van onze klanten een klacht ingediend bij het Kifid. Er zijn 31 zaken onder de rechter.


Communicatie
Mkb-klanten met een financiering met een rentederivaat worden over hun individuele herbeoordeling geinformeerd door de accountmanager van de lokale Rabobank. Alle betrokken mkb-klanten ontvangen ter bevestiging een brief met daarin de conclusie van de herbeoordeling. Klanten die dat willen,
krijgen in een persoonlijk gesprek een nadere toelichting. Wanneer er sprake is van niet-passende dienstverlening volgt altijd een gesprek met de klant om samen te komen tot een oplossing. De AFM heeft voor het mkb voor een dergelijk gesprek een handreiking gepubliceerd.
De Rabobank zal voor het eind van 2015 voor alle klanten de aanvullende herbeoordeling afronden. Wanneer sprake is van niet-passende dienstverlening, zal de bank de klant een oplossing bieden.

Over de voortgang van de herbeoordeling rentederivaten blijft de bank berichten op deze website en op het portaal voor zakelijke klanten
Klanten kunnen met vragen over hun rentederivaat, ook als dat beeindigd is, terecht bij hun lokale bank. Komen klanten er met hun eigen bank niet uit, dan kunnen zij contact zoeken met het centrale Expertiseteam Rentederivaten van de Rabobank.

Indien klanten een klacht willen indienen dan kunnen ze gebruik maken van de klachtenregeling.

* Meer informatie over rentederivaten
* Herbeoordeling wijst uit: voor meeste klanten voldoet het rentederivaat
* Rabobank met klanten in gesprek over derivaten
* Rentederivaten doen wat ze moeten doen