Collegebesluiten gemeente Leiden

Brief aan de gemeenteraad inzake project achterstallig onderhoud monumenten, Responsible disclosure verantwoord melden ICT kwetsbaarheden

Brief aan de gemeenteraad inzake project achterstallig onderhoud monumenten 15.0873

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeenteraad met een brief te informeren over het project `achterstallig onderhoud monumenten'. Leiden heeft een monumentale binnenstad met talloze gemeentelijke- en rijksmonumenten. Onlangs is een orienterend onderzoek gedaan naar

de staat van de buitenkant van gemeentelijke- en rijksmonumenten. Hieruit blijkt dat bij een groot aantal panden sprake is van achterstallig onderhoud aan de buitenkant. De staat van onderhoud is beeldbepalend voor het monumentale karakter en de van de binnenstad. Om hier verandering in te

brengen gaat de gemeente Leiden eigenaren van deze panden benaderen. Hiermee worden zij bewust gemaakt van het belang van goed onderhouden erfgoed voor onze stad en aangezet tot het verbeteren van de staat van het monument. De gemeente is namelijk bevoegd om handhavend op te treden tegen

achterstallig onderhoud aan monumentale panden.

Responsible disclosure verantwoord melden ICT kwetsbaarheden 15.0866

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het Beleid Verantwoord melden ICT kwetsbaarheden (responsible disclosure) vast te stellen. De gemeente Leiden vindt de veiligheid van haar systemen erg belangrijk. Ondanks goede zorg voor de beveiliging kan het voorkomen dat er toch een

zwakke plek is. Daarom krijgen inwoners de mogelijkheid om vertrouwelijk een melding te maken als zij kwetsbaarheden ontdekken. Op die manier kunnen wij samenwerken om onze systemen beter te beschermen. Hiervoor wordt een proces ingericht om meldingen af te handelen, plaatsen we een digitaal

meldingsformulier op de website en informeren wij de inwoner hierover.

Afdoen Moties 2015 III 15.0872

Het college heeft met deze motiebrief de raad voorgesteld een aantal moties als afgedaan te beschouwen.

Beleid gegevensbescherming 15.0867

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 oktober 2015 het beleid gegevensbescherming vastgesteld, dat is ontwikkeld in samenwerking met de Leidse regio gemeenten. In het beleid zijn richtlijnen opgenomen die ervoor zorgen dat persoonsgegevens van inwoners zorgvuldig, doelmatig en

veilig verwerkt worden. Daarnaast wordt met het nieuwe beleid voldaan aan alle wettelijke eisen.

Het beleid gegevensbescherming is een uitwerking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet meldplicht datalekken die ingaat per 1 januari 2016. Er zijn ook aspecten in opgenomen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die binnen enkele jaren in werking treedt.

In eerste instantie werd het beleid gegevensbescherming ontwikkeld voor het sociaal domein, maar al snel werd duidelijk dat de richtlijnen voor de hele gemeentelijke organisatie gelden. Daarom wordt het beleid nu gemeentebreed ingevoerd.

Raadsvoorstellen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Vaststelling Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2016 en het verzoek aan de Raad om kredieten voor de schoolgebouwen van De Morskring, Athena en Pacelli beschikbaar te stellen. 15.0874

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2016 vast te stellen. Hiermee wordt de raad te verzocht de kredieten voor de schoolgebouwen van de Morskring, Athena en Pacelli beschikbaar te stellen.

In het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs 2012-2027 is geld vrijgemaakt voor de renovatie en herindeling van het gebouw van openbare basisschool De Morskring en voor het renoveren en uitbreiden van het monumentale hoofdgebouw van basisschool Pacelli (onder afstoting van het

kleuterschoolgedeelte, locatie Damlaan 22). Hiermee zijn de bestaande knelpunten op het gebied van de onderwijshuisvesting in de wijk De Mors opgelost.

Het Stedelijk Gymnasium Leiden, vestiging Athena aan de Fruinlaan, heeft goedkeuring gekregen om het schoolgebouw uit te breiden met 790 m^2 (8 groepen en 2 gymnastieklokalen, waarvan 1 wordt vervangen en er 1 extra toegevoegd).

Daarnaast investeert de gemeente Leiden in 2016 fors in het saneren van asbest in de schoolgebouwen van het Bonaventuracollege aan de Burggravenlaan en van de Eerste Leidse Schoolvereniging aan de P.C. Hooftlaan en in de uitbreiding van de eerste inrichting van het Da Vinci College, locatie

Betaplein 24.

Vaststelling bestemmingsplan Nova Zembla 15.0834

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van zienswijzen die zijn ontvangen op het ontwerp bestemmingsplan Nova Zembla en ingestemd met de beantwoording. Dit is verwoord in de Zienswijzenota bestemmingsplan Nova Zembla. Besloten is de Zienswijzenota op het

bestemmingsplan toe te zenden aan de gemeenteraad. Dit ten behoeve van het horen van de indieners van de zienswijzen. Ook wordt de Zienswijzennota ter kennis aangeboden aan de indieners van de zienswijzen.

Het bestemmingsplan Nova Zembla voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de transformatie van een bedrijfsgebouw naar 80-85 zelfstandige studentenwoningen. De locatie van "Nova Zembla", Willem Barentszstraat 1-5, ligt aan de rand van het bedrijventerrein "De Waard".

Bomenverordening Leiden 2015 met Groene Kaart 2012 en bijbehorend register (inspraak verwerkt) 15.0870

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de inspraakreacties op de concept Bomenverordening Leiden 2015 vastgesteld. Naar aanleiding hiervan wordt de concept Bomenverordening 2015 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Hierbij zijn uitvoeringsregels

vastgesteld die vier weken ter inzage liggen in het gemeentehuis.

De concept Bomenverordening 2015 biedt betere bescherming aan belangrijke en beschermenswaardige bomen. Zo is in de verordening duidelijk omschreven wanneer een boom of houtopstand (een of meerdere bomen of houtachtige gewassen) voldoet aan de criteria om aangewezen te worden als

beschermenswaardige boom. Het gaat hierbij om onder meer om bomen die beeldbepalend zijn of een cultuurhistorische waarde hebben. Beschermenswaardige bomen worden opgenomen in de Groene Kaart. Gemeentelijke bomen die door groei een stamomtrek van 60cm of meer bereiken, gemeten vanaf 1.30 meter

hoogte, worden jaarlijks beoordeeld voor opname in de Groene Kaart. Op deze wijze zal de lijst met bomen op de Groene Kaart elk jaar groeien.

Nadat de gemeenteraad de bomenverordening 2015 heeft vastgesteld, start de procedure voor het actualiseren van de Groene Kaart.

Burgemeesterbesluiten

Ondertekening Convenant Bereikbaar Haaglanden 15.0901

Wethouder Robert Strijk zal donderdagochtend namens de gemeente Leiden het convenant Bereikbaar Haaglanden ondertekenen. In Leiden wordt de komende jaren flink geinvesteerd in het verbeteren van de infrastructuur. Samen met andere overheidsinstellingen en het bedrijfsleven werkt de gemeente

aan mobiliteitsmanagement. Door ondertekening van het convenant krijgen bedrijven binnen Leiden en Alphen nu ook toegang tot diverse regelingen op het gebied van mobiliteitsmanagement, zoals bijvoorbeeld elektrische fietspools. Zo werken gemeenten en bedrijven samen aan een betere

bereikbaarheid.

Schriftelijke vragen

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

* Beantwoording schriftelijke vragen raadslid G. Holla (PvdA) en J. Gilissen (VVD), ingekomen 9 december 2015, inzake aanscherpen regels aanbieden bedrijfsafval. 15.0868

* Beantwoording schriftelijke vragen raadslid J. Olsthoorn (GL), ingekomen 2 september 2015 2015, inzake groene energie en spookmeters. 15.0869

* Beantwoording schriftelijke vragen raadslid R. van Walraven (SP), ingekomen 3 september 2015, inzake minder mensen burgeren in. 15.0881

Later openbaar gemaakt

Tijdelijke verhuur centrale blokken Oude Kooi 15.0838 (29-9)

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met tijdelijke verhuur van de centrale blokken in de Oude Kooi op basis van de Leegstandswet.

Heroverweging ligplaatsvergunning Rederij Rembrandt 15.0790 (15-9)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het verzoek van Rederij Rembrandt tot verruiming van de ligplaatsvergunning ter hoogte van Oude Vest 191 te honoreren. De rederij krijgt een nieuwe ligplaatsvergunning voor een bedrijfsvaartuig met een maximale afmeting van 12,5 x 4

meter. Dit is de maximaal toegestane afmeting van een ligbox binnen de singels.