Integer handelen belangrijker dan integer zijn


Almelo/Venlo/Den Haag - `'Het is belangrijker om als raadslid integer te handelen dan dat een raadslid daadwerkelijk integer is.'' Dit is een van de conclusies van Titus Visser die, als directeur van de Vertrouwenslijn, kwam spreken over de thema's `integriteit en belangenverstrengeling' op de
raadsledenbijeenkomsten in Almelo en Venlo. Daarnaast kwam ook de kwestie van het intimideren en/of beinvloeden van raadsleden aan bod.

Wanneer handel je integer, en wanneer niet? Visser had daar het volgende over te zeggen: `'Integer handelen is alle belangen betrekken en afwegen, waarbij het doel is om het eigen belang achterwege te laten en in ogenschouw te nemen hoe het algemeen belang gediend kan worden.'' Daarom is het
ook belangrijk dat de raad het debat rondom het integriteitsvraagstuk blijft voeren en dat raadsleden elkaar aanspreken wanneer de schijn wordt gewekt bij niet-integer handelen door een raadslid c.q. raadsleden.

Schijn van belangenverstrengeling

Belangenverstrengeling door gemeenteraadsleden was het tweede thema was waarover Visser sprak. Net als bij het integriteitsvraagstuk, is ook hier belangrijk dat een raadslid alles dient te doen om zelfs de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Want, zo stelt Visser, `'de schijn van
belangenverstrengeling is even erg als het doen aan [belangenverstrengeling].'' Ten alle tijden dient de gemeenteraad de geloofwaardigheid van de lokale democratie te beschermen door zo transparant en open mogelijk te handelen. Visser: `'Belangenverstrengeling zorgt ervoor dat bepaalde
belangen onder druk komen te staan. Daarom is het noodzakelijk om bij onder druk staande belangen, zo transparant en open mogelijk te zijn. Anders wordt de geloofwaardigheid van de lokale democratie aangetast en zal de burger zich minder verbonden voelen met en vertegenwoordigd door de
gemeenteraad.''

Intimidatie en raadsleden

Haast onlosmakelijk verbonden met integriteit en belangenverstrengeling, zijn de kwesties rondom geintimideerde c.q. bedreigde raadsleden. Visser wil de gemeenteraad op het hart drukken dergelijke zaken bespreekbaar te maken en te melden bij instanties zoals de Vertrouwenslijn. ''Integer
handelen en het evenwichtig afwegen van belangen wordt in sommige gevallen zeer beinvloed door intimidaties van raadsleden. Ben je er zelf slachtoffer van of merk je dat bij (een van) je collega's, is het zaak dit te delen.''

Dat laatste, het met elkaar delen van kwesties waarbij verbale of fysieke intimidatie een rol speelt, is zeer van belang. Uit onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) kwam namelijk recent naar voren dat circa een kwart van de raadsleden denkt dat een
collega-raadslid zijn/haar stemgedrag heeft aangepast door toedoen van verbale en/of fysieke intimidatie. Een vijfde van de raadsleden gaf te kennen dat ze zelf bedreiging en/of intimidatie, in welke vorm dan ook, hebben ondervonden. Visser: `'Ik kan niet genoeg benadrukken dat zaken van dien
aard boven water moeten komen. En daarbij moet de gemeenteraad als een collectief optreden, want beinvloeding en/of intimidatie van raadsleden is geen probleem van een individu of een partij: Het is een zaak van het lokale bestuur en dat dient dan ook zo opgepakt te worden.''

Extra informatie

Bent u of kent u iemand die als raadslid te maken heeft gehad met een kwestie rondom integriteit, intimidaties en/of beinvloeding? Deel het dan met de Vertrouwenslijn!

Wilt u het hele rapport lezen van het CCV over raadsleden en veiligheid? Dat kan hier.Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 7 oktober 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu