Lopende contracten met zorgaanbieders worden verlengd


Dit voorjaar hebben de veertien Twentse gemeenten het proces van inkoop van zorg en ondersteuning geevalueerd. Besloten is om voor 2016 niet opnieuw te gaan inkopen maar om de lopende raamcontracten met een jaar te verlengen. Wel is het nodig om op basis van de ervaringen van het eerste jaar
enkele wijzigingen door te voeren in de werkafspraken. Dit heeft geen directe gevolgen voor mensen die gebruik maken van de zorg.

Het besluit om de lopende contracten nu te verlengen komt voort uit de evaluatie van het inkoopproces. Gemeenten en zorgaanbieders keken terug op het aanbestedingsproces van 2014. De belangrijkste conclusie was dat zowel gemeenten als zorgaanbieders trots zijn op de samenwerking tijdens het
inkooptraject en tevreden over het behaalde resultaat. Tegelijkertijd was er grote behoefte om in 2015 rust te scheppen en tijd vrij te maken voor het samen nadenken over de toekomst: de transformatie. De belangrijkste aanbeveling was dus om in 2016 niet opnieuw in te kopen maar alle
overeenkomsten met een jaar te verlengen en waar nodig wat wijzigingen door te voeren.

De wijzigingen en reparaties gaan voornamelijk over het verduidelijken van begrippen en het verbeteren van administratieve en procedurele afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders. Daarmee willen we de administratieve lasten verlichten.

De wijzigingen zullen geen directe gevolgen hebben voor de zorg aan clienten. Het gaat immers om praktische werkafspraken van zorgaanbieders met de gemeenten.

Meer weten? Op de website samen14.nl is nadere informatie te vinden.