7-10-2015 - Gemeentelijke begroting meerjarig positief


7-10-2015 - Gemeentelijke begroting meerjarig positief

Wethouder Groffen licht de programmabegroting 2016 toe aan de media

EINDE AAN LANGE REEKS OMBUIGINGEN

Hoogerheide - Woensdagmiddag presenteerde wethouder Martin Groffen de begroting 2016 met het meerjarenperspectief tot en met 2019. De begroting 2016 geeft een positief begrotingssaldo aan van EUR 65.000,- met daarnaast voordelige saldi in het meerjarenperspectief. "Het is nog steeds een
moeilijke tijd", zegt Martin Groffen, "maar we komen in een rustiger vaarwater. Alle inspanningen hebben geleid dat we voor 2017 t/m 2019 een fris en gezond financieel beleid hebben."

Bij de presentatie van de Kadernota 2016 in juli kondigde de verantwoordelijk portefeuillehouder al een positief saldo aan mits de nodige ombuigingen zouden worden gerealiseerd. In totaal is er voor 1,1 miljoen euro aan bezuinigingen doorgevoerd. "Het college heeft afgelopen maanden tezamen
met de ambtelijke organisatie en de werkgroep financien uit de gemeenteraad alle posten nog eens tegen het licht gehouden voor mogelijke ombuigingen/bezuinigingen", aldus verantwoordelijk portefeuillehouder Groffen. "Deze ombuigingen hebben betrekking op o.a. sociaal domein, ruimte, wonen en
leven en bedrijfsvoering. Met deze laatste acties komt een einde aan de lange reeks van bezuinigingen Dit heeft ook geleid dat voor de jaren 2017, 2018 en 2019 we een fris en gezond financieel beleid hebben", vervolgt Groffen.

Meevallers

De Programmabegroting sluit met een positief saldo van EUR 65.000,-. Het financieel meerjarenperspectief t/m 2019 is tevens positief (2017- EUR285.263, 2018 - EUR270.180 en 2019 - EUR357.847).
"Naast de doorgevoerde ombuigingen zijn er ook dit jaar enkele meevallers, te weten EUR 168.045 extra uitkering van het Rijk naar aanleiding van de september circulaire, een voordeel van EUR 50.375 van het zogenaamde rentecomponent en lagere uitgaven van de WMO (huishoudelijke hulp) ad EUR
176.910. Daarnaast zijn er ook enkele aanvullende posten zoals EUR 176.910 voor personeelslasten vanwege cao afspraken en ruim EUR 50.000 minder opbrengst van gemeentelijke belastingen", aldus wethouder Martin Groffen.
"Voor wat betreft de opmerking vanuit de provincie bij de begroting 2015 met betrekking tot het gemeentelijk zwembad kan ik u mededelen dat het zwembad behouden blijft. Mijn collega-wethouder Hans de Waal zal daar voor het eind van dit jaar met nadere berichtgeving over komen", besluit
Groffen.

Investeringen

In de loop van 2016 wordt er onder andere geinvesteerd in:

* EUR 457.000 voor uitvoering wegbeheer en openbare verlichting;
* 1,1 miljoen Euro voor uitvoering rioolbeheerprogramma;
* EUR 150.000 voor onderhoud gemeentelijke accommodaties
* EUR 30.000 maatregelen natuurbranden;
* EUR 242.000 aanschaf materieel buitendienst.

Gemeentelijke belastingen

Conform de afspraak in het coalitieakkoord wordt de lastendruk voor de burgers van de gemeente Woensdrecht voor 2016 niet meer verhoogd dan met de inflatiecorrectie.

Procedure

In de raadsvergadering van woensdag 4 november wordt de begroting 2016 behandeld.