Gemeente Cranendonck / Actueel / Laatste nieuws / Bodembeheernota en..


De gemeente Cranendonck heeft een Bodembeheernota (bbn) met bijbehorende Bodemkwaliteitskaart (bkk) opgesteld. De bbn gaat in op de mogelijkheden van hergebruik van (licht) verontreinigde grond als bodem. Het beschrijft de voorwaarden en procedures voor het (her)gebruik van (licht
verontreinigde) grond als bodem, waarbij de gemeente het bevoegd gezag is.

De bodembeheernota met bijbehorende kaartbijlagen is aangegeven welke vrijkomende grond in welke gebieden kan worden hergebruikt. De gemeente heeft gebiedsspecifiek beleid opgesteld waardoor de hergebruiksmogelijkheden beter zijn toegespitst op de lokale situatie. Op deze manier is het
eenvoudiger om grond die binnen (bouw)projecten vrijkomt binnen de gemeente nuttig te hergebruiken. Het gebiedsspecifieke beleid is opgesteld binnen de mogelijkheden van het Besluit bodemkwaliteit.

De bbn en bkk inclusief het kaartmateriaal ligt van 7 oktober 2015 tot en met 18 november 2015 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie. De bbn en bkk is te vinden op deze pagina.

Tijdens de inspraakperiode kan iedereen schriftelijk (stuur dit ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck) of mondeling een reactie geven op de Nota. Om mondeling in te spreken dient u een afspraak te maken. In de reactie moet duidelijk worden
aangegeven op welke onderdelen van de Nota de reactie betrekking heeft. Van de reacties wordt een verslag gemaakt.