Erfgoeddag 2015 `Nu voor later' inspireert


Tijdens de door de provincie en het Erfgoedhuis georganiseerde achtste provinciale erfgoeddag van 1 oktober 2015 spraken ruim 250 erfgoedprofessionals elkaar over herbestemming en duurzame ontwikkeling van het Zuid-Hollandse culturele erfgoed.

Speciale aandacht ging daarbij uit naar de zogenoemde erfgoedlijnen van Zuid-Holland. De gezamenlijke conclusie was dat de 4 jaar geleden ingeslagen weg gecontinueerd moet worden: de 7 Erfgoedlijnen, waaraan alle bij erfgoed betrokken organisaties kunnen deelnemen, bieden een goede basis om de
koers uit te zetten en de beschikbare financiele middelen op de juiste manier te besteden. Maar dan wel met een hernieuwde focus op kwaliteit en gezamenlijk belang. De aftrap van het congres werd gegeven door de 2 organisatoren, Judith Tegelaers, directeur van het Erfgoedhuis Zuid-Holland, en
Rik Janssen, gedeputeerde milieu, water, erfgoed en maatschappij van de Provincie Zuid-Holland. Vervolgens was het aan Ruslandkenner Jelle Brandt Corstius om de overvolle zaal te inspireren en enthousiasmeren. Corstius nam het publiek mee op een reis door Rusland, India en uiteindelijk
Zuid-Holland en schetste op ludieke wijze het verschil in het denken over en benutten van erfgoed.

Ruimte voor samenwerking en participatie

De grote betrokkenheid van de provincie, gecombineerd met de ruimte die de provincie geeft aan alle partijen, wordt door de aanwezigen gewaardeerd. Gedeputeerde Janssen benadrukte dat de kracht van de erfgoedtafels nog beter tot zijn recht kan komen door continu de focus te leggen op
kwaliteit, niets als vanzelfsprekend te zien en krititsch te zijn op het eigen functioneren. Bij deze vorm van zelfregie past dat het aantal regels vanuit de provincie beperkt blijft.

Zeven erfgoedlijnen versterken

De kwaliteit en focus kan volgens Janssen het beste worden verbeterd en behouden door het aantal erfgoedlijnen niet uit te breiden. In het debat werd opgemerkt dat de keuze voor zeven erfgoedlijnen er niet toe moet leiden dat ander erfgoed buiten de boot valt. De huidige lijnen kunnen
versterkt worden door het gezamenlijk belang voorop te stellen. De extra financiele provinciale bijdrage van in totaal EUR1,5 miljoen voor intensivering van cultureel erfgoed, moet de komende vier jaar ook bijdragen aan de versterking van de erfgoedlijnen.

Herbestemming en Duurzaamheid

Het thema 'Nu voor Later' werd in de middag uitgewerkt in inspirerende workshops over de relatie tussen behoud en ontwikkeling, tussen koesteren en beleven en de relatie van erfgoed met landschap. Alleen door sterke allianties aan te gaan, kan het erfgoed duurzaam worden benut voor komende
generaties.

Presentaties van de sprekers zijn te bekijken op www.erfgoedhuis-zh.nl.