Kritische geluiden


Kritische geluiden /

07 oktober 2015 - Diverse fracties hebben zich in de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen kritisch uitgelaten over de exploitatiekosten van het nieuwe stadskantoor.

Stadskantoor Delft

De kosten per werkplek pakken in verhouding duurder uit dan waar de raadsmeerderheid bij het aannemen van de motie Huisvestingslasten vorig jaar om had gevraagd. Door de bezuinigingen zijn er minder ambtenaren in dienst waardoor de huisvestingskosten per werkplek hoger zijn. In de uitwerking
van de motie concludeert het college verder dat verkoop van het nieuwe pand of volledige verhuur op dit moment financieel minder aantrekkelijke opties zijn. In de toekomst, bij andere marktomstandigheden, worden verkoop of verhuur niet uitgesloten.

Fietsparkeren

Andere onderwerpen die aan de orde kwamen, waren fietsparken bij het station en de verkoop van het Armamentariumt. Floris le Conge Kleyn sprak namens de belangengroep De Brug Moet Beter in op een niet-geagendeerd onderwerp. Hij vond dat het college niet inhoudelijk had gereageerd op de
adviezen voor de nieuwe Sebastiaansbrug en riep de commissie op na te denken over de vraag welke brug de stad nodig heeft.Een uitgebreid verslag van de commissievergadering leest u op de website van de gemeenteraad.