Officiele bekendmakingen 2015 week 41


Sandra Steeghs

7 oktober 2015 - week 41

* Vergunningaanvragen
* Overige
* Besluiten

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Karel van Gelderlaan 3, Oosterbeek
Voor: kappen haagbeuk
Datum ontvangst: 3 september 2015

Locatie: Pietersbergseweg 24, Oosterbeek
Voor: kappen berk en esdoorn
Datum ontvangst: 24 augustus 2015

Locatie: Veldheimweg 28, Renkum
Voor: kappen lariks
Datum ontvangst: 8 september 2015

Locatie: Kerklaan 13, Doorwerth
Voor: kappen moerascipres
Datum ontvangst: 17 september 2015

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van gemeente Renkum hebben besloten de beslistermijn van onderstaande aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen:

Locatie: Benedendorpsweg 156 A, Oosterbeek
Voor: wijzigen gevel
Datum ontvangst: 11 augustus 2015

Locatie: Dorpsstraat 28, Renkum
Voor: vergroten woning
Datum ontvangst: 13 september 2015

Locatie: Ridder Robertlaan links naast nummer 15, Doorwerth
Voor: bouwen woning en aanleggen uitweg
Datum ontvangst: 16 september 2015

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u terecht bij team Servicepunt - Vergunningen op de begane grond in het gemeentehuis. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen
correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Overige

Ontwerpbestemmingsplan `Bennekomseweg 117- Telefoonweg 1, 2016'

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan `Bennekomseweg 117 - Telefoonweg 1, 2016' met ingang van woensdag 7 oktober 2015 gedurende 6 weken, dus tot en met 17 november 2015, ter inzage ligt in het gemeentehuis en in de bibliotheek in Renkum.
Daarnaast is het plan in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0173rh-on01 en op de gemeentelijke website http://www.renkum.nl/bestemmingsplannen. De bronbestanden zijn beschikbaar via
http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0173rh-/NL.IMRO.0274.bp0173rh-on01

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 1 grondgebonden woning mogelijk op het perceel aan de Bennekomseweg 117, aan de Telefoonweg 1 in Renkum. Het gaat om de bouw van een woning ten noorden van de woningen aan de Bennekomseweg 115 en 117 en ten zuiden van het trafohuisje naast de woning aan de
Telefoonweg 3 in Renkum. Ter plaatse van de nieuw te bouwen woning geldt nu al een woonbestemming, maar dan zonder een bouwvlak (bouwrecht voor een woning). Omdat de nieuwe woning gerealiseerd wordt op het perceel van de bestaande woning aan de Bennekomseweg 117 heeft het betremmingsplan ook
betrekking op die bestaande woning. Voor deze bestaande woning verandert er echter weinig. Het bestemmingsplan heeft ook betrekking op de woning en perceel aan de Bennekomseweg 115, omdat deze samen met Bennekomseweg 117 een twee-onder-een-kapwoning betreft. Voor deze bestaande woning
verandert er echter niets. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de kadastrale percelen bekend als Renkum, sectie B, nummers 2388 en 2387.

Zienswijzen

Gedurende genoemde termijn kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Renkum. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u op
tijd, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak maken via het secretariaat van team ROM op (026) 33 48 493. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan.

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Telefoonweg 1 in Renkum

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij van plan is om met toepassing van artikel 110a en volgende van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde van maximaal 54 dB vast te stellen voor de geluidbelasting op de gevel van een nieuw te bouwen woning aan de Telefoonweg 1
in Renkum (achter Bennekomseweg 117). Vaststelling van de hogere grenswaarde voor geluid op de gevel van de nieuwe woning is noodzakelijk, omdat uit onderzoek is gebleken dat niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de
Bennekomseweg en de Telefoonweg.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken, waaronder het akoestisch onderzoek, voor de woning aan de Telefoonweg 1 in Renkum liggen met ingang van woensdag 7 oktober 2015 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis en de bibliotheek in Renkum, dus tot en met 17 november 2015. De stukken
zijn ook in te zien op de gemeentelijke website: http://www.renkum.nl/bestemmingsplannen. Voor de woning aan de Telefoonweg 1 is ook een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, namelijk `Bennekomseweg 117 - Telefoonweg 1, 2016'. In een aparte publicatie vindt u daarover meer informatie.

Zienswijzen

Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Renkum. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een
mondelinge zienswijze verzoeken wij u op tijd, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak maken via het secretariaat van team ROM op (026) 33 48 493. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve besluit hogere
grenswaarde.

Vastgesteld bestemmingsplan `Bennekomseweg 55-57, 2015'

De gemeenteraad van Renkum heeft in haar vergadering van 30 september 2015 het bestemmingsplan `Bennekomseweg 55-57, 2015' gewijzigd vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan.
Ten behoeve van dit bestemmingsplan heeft het college op 18 augustus 2015 het besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) voor de bouw van de nieuwe woning aan de Bennekomseweg 57 in Heelsum vastgesteld.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken en het besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai Wgh met bijlagen liggen in het kader van de beroepstermijn met ingang van 7 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0171rh-va02 en op de gemeentelijke website: www.renkum.nl/bestemmingsplannen. De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar via
http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0171rh-/NL.IMRO.0274.bp0171rh-va02

Het bestemmingsplan maakt de bouw van 1 grondgebonden woning mogelijk naast en ten westen van de bestaande woning aan de Bennekomseweg 55 in Heelsum. Ter plaatse van de nieuw te bouwen woning geldt nu al een woonbestemming, maar dan zonder een bouwvlak (bouwrecht voor een woning). Omdat de
nieuwe woning gerealiseerd wordt op het grote perceel van de bestaande woning aan de Bennekomseweg 55 heeft het betremmingsplan ook betrekking op die bestaande woning. Voor de bestaande woning verandert er echter weinig. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de kadastrale percelen bekend als
Renkum, sectie B, nummers 1638 en 1693.
Het bestemmingsplan is naar aanleiding van de ingediende zienswijze alleen op het volgende onderdeel gewijzigd. Op de verbeelding is de breedte van het bouwvlak van de nieuw te bouwen woning aan de Bennekomseweg 57 met een meter versmald, waardoor de ruimte tussen de nieuw te bouwen woning en
het terrein Villa Laura met een meter is vergroot. Ambtshalve zijn er nog een paar (ondergeschikte) wijzigingen doorgevoerd zoals het opnemen van een parkeerregeling met parkeernormen en het op de verbeelding wijzigen van het bestemming ten westen van het nieuwe bouwvlak van de nieuw te bouwen
woning aan de Bennekomseweg 57 naar de bestemming `Tuin'. Om alle wijzigingen te zien wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van de toelichting van het bestemmingsplan.

Het besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai is genomen voor de nieuw te bouwen woning aan de Bennekomseweg 57 in Heelsum die een hogere geluidsbelasting (55 dB) ondervindt dan de grenswaarde uit de Wgh als gevolg van de Bennekomseweg .

Beroepsclausule

Gedurende de beroepstermijn kunnen belanghebbenden, die op tijd een zienswijze hebben ingediend, en een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere grenswaarde te hebben ingediend, schriftelijk
beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan of de vastgestelde hogere grenswaarde wegverkeerslawaai. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voor zover het bestemmingsplan ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld kan iedere belanghebbende, dus ook diegene die geen zienswijze hebben ingediend, tegen die wijziging schriftelijk beroep instellen. Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, treedt het bestemmingsplan in werking op de
eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op
het verzoek is beslist.

Vastgestelde bestemmingsplannen `Oosterbeek-Centrum 2015', `Hogenkampseweg - Reijmerweg 2015' en `Kabeljauw 9 e.o., 2015'

De gemeenteraad van Renkum heeft in haar vergadering van 30 september 2015 de bestemmingsplannen `Oosterbeek-Centrum 2015', `Hogenkampseweg - Reijmerweg 2015' en `Kabeljauw 9 e.o., 2015' gewijzigd vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen voor deze
bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen met bijbehorende stukken liggen in het kader van de beroepstermijn met ingang van 7 oktober 2015 gedurende 6 weken analoog ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek. De bestemmingsplannen zijn ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website:
www.renkum.nl/bestemmingsplannen.

1. `Oosterbeek-Centrum 2015'

Dit bestemmingsplan gaat over de herziening en de actualisatie van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen voor het gebied van Oosterbeek-Centrum. Het plangebied wordt begrensd door de Utrechtseweg in het noorden de J.J. Talsmalaan en de Pietersbergseweg in het westen. In het zuiden door de
Van Eeghenweg, De Dam, de Fangmanweg en de Emmastraat. Het plangebied wordt in het oosten begrensd door de Beukenlaan. Het bestemmingsplan `Oosterbeek-Centrum 2015' is in hoofdzaak een zogenaamd beheergericht plan. Dat wil zeggen dat het is gericht op het behouden, beheren en actualiseren van
de bestaande ruimtelijke en planologische situatie. Het bestemmingsplan neemt in hoofdzaak de bestaande bouw- en gebruiksrechten over van de nu nog geldende bestemmingsplannen, zoals `Oosterbeek Centrum', `Oosterbeek Centrum, herziening artikel 30 WRO 2008' en `Oosterbeek-Zuid 2006'. De
bestaande bestemmingen en bouw- en gebruiksrechten zijn wel vertaald naar en aangepast aan de huidige gemeentelijke standaarden en inzichten en de huidige wetgeving. Eventuele geconstateerde omissies in die bestemmingsplannen zijn wel hersteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan is, ambtshalve en ook naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, op enkele (ondergeschikte) onderdelen gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Aangezien er meerdere (detail)aanpassingen zijn doorgevoerd kunnen deze hier niet allemaal worden
opgesomd. Daarom wordt verwezen naar de reactie op de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen die in hoofdstuk 6 van de toelichting van het bestemmingsplan zijn opgenomen. Het plan is in te zien op onze website en op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0163ob-va02. De bronbestanden zijn beschikbaar via http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0163ob-/NL.IMRO.0274.bp0163ob-va02

2. `Hogenkampseweg - Reijmerweg 2015'

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het terrein van Vivare, kadastraal bekend als Renkum, sectie C, nummers 6335 en 5350, en is gelegen tussen de Hogenkampseweg, Meester van Damweg, St. Josephweg en de Reijmerweg in Renkum. In het plangebied liggen de woningen Hogenkampsweg 9-39, Meester
van Damweg 64-70, St. Josephweg 2-24 en Reijmerweg 69-103. Het plan van Vivare voorziet in de sloop van 38 woningen in het plangebied, de nieuwbouw van 45 woningen en de realisatie van een ontsluitingsweg en parkeerplaatsen. De woningen aan de St. Josephweg 2-16 en Reijmerweg 69-75 worden niet
gesloopt.

Het vastgestelde bestemmingsplan is uitsluitend ambtshalve (er zijn geen zienswijzen ingediend) op enkele (ondergeschikte) onderdelen gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het gaat onder andere om het toevoegen van een parkeerregeling met parkeernormen en het iets aanpassen
van het bouwvlak van de woningen aan de Meester van Damweg. Aangezien er meerdere (detail)aanpassingen zijn doorgevoerd, kunnen deze hier niet allemaal worden opgesomd. Daarom wordt verwezen naar de reactie op de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen die in hoofdstuk 6 van de toelichting
van het bestemmingsplan zijn opgenomen. Het plan in te zien op onze website en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0164rh-va02.De bronbestanden zijn beschikbaar via
http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0164rh-/NL.IMRO.0274.bp0164rh-va02

3. `Kabeljauw 9 e.o., 2015'

Dit bestemmingsplan is gewijzigd en geamendeerd vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op alle percelen van Gerritsen B.V. aan de Kabeljauw 9-11 in Heelsum, de percelen aan de Kabeljauw 8 in Heelsum (kadastraal bekend als Doorwerth, sectie B nummers 149, 150, 625 en 627) en de
agrarische percelen kadastraal bekend als Doorwerth, sectie B nummers 626, 628 en 281. Het bestemmingsplan legt de bestaande (bedrijfs)situatie vast. Daarnaast maakt het bestemmingsplan, door het laten vervallen van bouwrechten op andere plaatsen, een nieuwe loods mogelijk (het westen) ter
plaatse waar nu bedrijfswagens in de buitenlucht staan. Het plangebied bevat de (bedrijfs)woningen aan de Kabeljauw 8, 9 en 11, delen van de Heelsumsebeek en de Wolfhezerbeek, de agrarische gronden in het beekdal en de agrarische gronden tegen de A50 aan, het bosje met de stacaravans (camping)
en de twee recreatiewoningen (9A en 9B) en het onverharde deel van de Kabeljauw richting Kabeljauw 6. De percelen aan de Kabeljauw 6 liggen niet in het bestemmingsplan. Het plangebied wordt globaal begrensd door de gronden van Natuurmonumenten in het oosten, de A50 in het noorden, de gronden
aan De Kamp 6 en 7 in het westen, de Heelsumsebeek en het onverharde deel van de Kabeljauw en de percelen van de woningen aan de Utrechtseweg 433, 435, 439a, 443, 445 en 447 in de wijk Kievitsdel van Doorwerth in het zuiden en de gronden van Mooiland (Utrechtseweg 425) in het zuidoosten.

Het vastgestelde bestemmingsplan is, ambtshalve en ook naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, op enkele (ondergeschikte) onderdelen gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Aangezien er meerdere (detail)aanpassingen zijn doorgevoerd kunnen deze hier niet allemaal worden
opgesomd. Daarom wordt verwezen naar de reactie op de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen die in hoofdstuk 6 van de toelichting van het bestemmingsplan zijn opgenomen. Het aangenomen amendement heeft ervoor gezorgd dat de aanduiding `agrarisch' op het perceel met de bestemming `natuur' in
het zuidwesten (het deel van het kadastraal perceel Doorwerth, B593) is gewijzigd naar de aanduiding `specifieke vorm van natuur - agrarisch medegebruik'. Hierdoor is hier geen akkerbouw meer toegestaan. Het plan is digitaal in te zien op onze website en op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0149bg-va02. De bronbestanden zijn beschikbaar via http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0149bg-/NL.IMRO.0274.bp0149bg-va02.

Beroepsclausule

Gedurende de beroepstermijn kunnen belanghebbenden, die op tijd een zienswijze hebben ingediend, en ook een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde
bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voor zover het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld kan iedere belanghebbende, dus ook diegene die geen
zienswijze hebben ingediend, tegen die wijziging schriftelijk beroep instellen.
Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, treedt het bestemmingsplan in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Mandaatverlening ODRA

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 september 2015 het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) vastgesteld. In dit besluit heeft het college aan de directeur van de ODRA mandaten verleend voor de uitoefening van diverse bevoegdheden.

De ODRA voert voor de gemeente Renkum sinds 1 april 2013 de basistaken op grond van het Basistakenpakket regionale uitvoeringsorganisaties omgevingsrecht en de taken op grond van de Wet milieubeheer uit. Per 1 oktober 2015 heeft de gemeente Renkum ook de bouw-/Wabotaken en de juridische
uitvoeringsgerichte APV taken aan de ODRA overgedragen. De aan de directeur verleende mandaten zijn benodigd om de taken te kunnen uitvoeren. De directeur is bevoegd de aan hem opgedragen bevoegdheden onder te mandateren aan medewerkers van de ODRA.

Het Mandaatbesluit treedt met onmiddellijke ingang in werking en werkt terug tot 1 oktober 2015 en ligt ter inzage bij het Servicepunt in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Karel van Gelderlaan 3, Oosterbeek
Voor: kappen haagbeuk
Verzenddatum: 24 september 2015

Locatie: Paul Krugerstraat 13, Oosterbeek
Voor: plaatsen balkonhekwerk
Verzenddatum: 24 september 2015

Locatie: Brinkweg 6, Renkum
Voor: bouwen carport
Verzenddatum: 24 september 2015

Locatie: Korenbloemstraat 7, Renkum
Voor: plaatsen dakkapel
Verzenddatum: 24 september 2015

Locatie: Veldheimweg 28, Renkum
Voor: kappen lariks
Verzenddatum: 24 september 2015

Locatie: Dalweg 106, Doorwerth
Voor: uitbreiden woning
Verzenddatum : 24 september 2015

Locatie: Kabeljauwallee 35, Doorwerth
Voor: vervangen lichtreclame t.b.v. andere tenaamstelling
Verzenddatum: 24 september 2015

Locatie: Parallelweg 52, Wolfheze
Voor: kappen twee berken en een douglas
Verzenddatum: 23 september 2015

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend
zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.