Provincie op dreef met spoedlocaties bodemsanering


07 oktober 2015 - Nieuwsartikel

De afgelopen vijf jaar heeft de provincie Noord-Holland alle spoedlocaties bodemsanering, met risico's voor de volksgezondheid, aangepakt.

Dit door de acute risico's weg te nemen of door de verontreiniging in z'n geheel te saneren. Dit is de hoofdconclusie uit de Eindrapportage Bodemconvenant 2010-2015. Hiermee voldoet de provincie aan de belangrijkste afspraak uit het landelijk bodemconvenant.

Schone grond

Gedeputeerde Tjeerd Talsma: "Ik ben erg tevreden over de vooruitgang met de saneringen. Voor de provincie Noord-Holland is schone grond een belangrijk punt. Wij onderzoeken locaties en zien toe op een goede en veilige sanering van de grond. Met het behalen van deze doelstelling zijn we op de
goede weg."

De belangrijkste doelstelling uit de Bodemsaneringsstrategie en het Uitvoeringsprogramma Bodemsanering 2010-2014 Noord-Holland is de aanpak van alle verontreinigde locaties waarvan de sanering spoedeisend is, vanwege risico's voor de volksgezondheid. Deze is behaald. Daarnaast zijn flinke
stappen gezet met betrekking tot andere doelen, zoals de aanpak van locaties met verspreidings- of ecologische risico's en het opzetten en uitvoeren van een gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreiniging.

Nieuw convenant 2016-2020

Er is inmiddels een nieuwe landelijk convenant afgesloten "Convenant bodem en ondergrond 2016-2020", waarbij de provincie Noord-Holland ook weer partij is. Dit najaar zal de provincie in de bodemsaneringsstrategie "Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020" aangeven hoe de
provincie de convenantdoelen voor deze periode wil realiseren en hoe de provincie het hiervoor door het Rijk beschikbaar te stellen budget in zal zetten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tweet
Deel