Overijssel werkt aan eenvoudigere organisatie voor vergunningverleni..


Gepubliceerd op 7 oktober 2015

Het college van Gedeputeerde Staten onderkent de constatering van de Rekenkamer Oost-Nederland dat de vergunningverlening voor de meeste risicovolle bedrijven complex is georganiseerd. Vandaag presenteert de rekenkamer haar rapport "Een majeure opdracht". Het rapport velt een oordeel over de
organisatie van de vergunningverlening, toezicht en handhaving; niet over de kwaliteit ervan. In een eerste reactie laten Gedeputeerde Staten weten dat de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving in orde is.

De vergunningverlening, toezicht en handhaving voor deze grote, risicovolle bedrijven is specialistisch werk, dat op dit moment is ondergebracht bij zes gespecialiseerde organisaties, verdeeld over het land. Voor Overijssel is dit de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). De bestuurlijke
verantwoordelijkheid ligt echter gewoon bij het provinciebestuur.

De door de Rekenkamer Oost-Nederland gesignaleerde problemen zijn bekend. Het is een van de redenen geweest waarom de provincie Overijssel bij de staatssecretaris voor Milieu en Infrastructuur heeft aangedrongen op een omvorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten. Hierbij worden de
omgevingsdiensten zelfstandige organisaties. Nu wordt gewerkt in een netwerkverband waarbij de werknemers in dienst blijven en fysiek werken vanuit hun eigen organisatie (provincie en gemeenten). De gewenste omvorming is inmiddels door de Tweede Kamer akkoord bevonden bij de besluitvorming
over de nieuwe Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. De Eerste Kamer moet er nog een besluit over nemen.

De provincie Overijssel gaat het rapport van de Rekenkamer Oost-Nederland nader bestuderen en neemt de aanbevelingen mee bij de omvorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten en de herijking van de samenwerking met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen.