Uitslag enquete over afval


Maar liefst 690 inwoners hebben de afgelopen tijd de enquete ingevuld over afval en grondstoffen. Dit aantal geeft een goed en betrouwbaar beeld van hoe inwoners denken over afval. Met de uitkomsten kunnen wij het nieuwe beleid op het gebied van afvalinzameling en afvalscheiding beter laten
aansluiten op wensen van inwoners.

Graag delen wij de uitkomsten van de enquete (pdf, 914 kB). In de uitslag staat dat 688 inwoners de enquete hebben ingevuld, maar 2 enquetes zijn op een later tijdstip alsnog geretourneerd.

Iedereen wil afval scheiden

Een opvallend hoog percentage van de inwoners die de enquete heeft ingevuld, is bereid om afval te scheiden, maar liefst 96%! Deze bereidheid is erg belangrijk willen wij in 2018 75% van het huishoudelijk afval kunnen hergebruiken. Om dit doel te behalen moeten wij als gemeente ook op een
andere manier afval inzamelen en scheiden. De invoering van de inzameling van verpakkingsmateriaal van plastic, blik en drinkpakken (PMD) is alvast een eerste stap.

Overige resultaten

* 77% van de respondenten wil zelf invloed hebben op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Dit geeft aan dat het principe `de vervuiler betaalt' wordt gedragen door de Renkumse inwoners.
* 76% geeft aan invloed te willen hebben op de aanbiedfrequentie.
* 51% wil zelf kunnen kiezen welk inzamelmiddel zij thuis gebruiken.
* 67% kiest ervoor dat afvalstoffen aan huis worden opgehaald. 33% is bereid het afval zelf naar een afvalcontainer op maximaal 200 meter afstand van het huis te brengen.
* 56% geeft aan dat meer informatie over afvalinzameling en -verwerking leidt tot een grotere motivatie tot het scheiden van afval.
* 56% heeft niet de behoefte om zelf op te kunnen zoeken hoeveel restafval hun huishouden produceert.
* 65% gelooft niet dat onbeperkt gebruik kunnen maken van het afvalbrengstation leidt tot minder restafval.

Het vervolg

De resultaten van de enquete zijn belangrijke inbreng voor een nieuw afvalbeleidsplan. Dit afvalbeleidsplan wordt nu gemaakt en komt naar verwachting in januari 2015 in de gemeenteraad aan de orde. Het is aan de raad om het nieuwe beleid vast te stellen. Zodra het nieuwe afvalbeleid is
vastgesteld wordt, starten wij met de voorbereidingen om naar een nieuwe manier van inzamelen over te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het uitzetten van nieuwe mini-containers voor bij uw huis, het aanleggen van ondergrondse containers en het aanpassen van de inzamelvoertuigen. Naar verwachting
beginnen wij na de zomer van 2016 met de nieuwe manier van inzamelen.

Inwoners op bezoek bij afvalverwerker Attero

10 inwoners die de enquete hebben ingevuld, hebben een excursie naar afvalverwerker Attero in Wijster gewonnen. Tijdens deze excursie zien zij hoe een deel van het huishoudelijk afval weer geschikt wordt gemaakt voor hergebruik. De winnaars van de VVV-bon worden op een later moment bekend
gemaakt.