Op de agenda van de raad 13 oktober


Op de agenda van de raad 13 oktober

Op dinsdag 13 oktober 2015 vinden de volgende openbare bijeenkomsten van de raad plaats:

Tijdstip : 19.30 uur - 20.30 uur

Locatie : Raadszaal

Onderwerp : B&W-informatiebijeenkomst over "Samenwerking met de Samenleving".

`Mensen voorop in ons monument in 't Groen' is de titel van het coalitieakkoord 2014-2018 van de gemeente Oirschot. Maar wat willen we nu precies voor 2018 bereiken op het gebied van samenwerken met de samenleving? Tijdens deze raadsinformatiebijeenkomst gaan we hier verder op in.

Tijdstip : 20.30 uur - 22.30 uur

Locatie : Raadszaal

Onderwerp : B&W-informatiebijeenkomst over "Groot Bijstervelt".

Eind juli 2015 is een meervoudig onderhandse verkoopprocedure gestart voor het voormalige Montfortanenklooster Groot Bijstervelt. Alle initiatiefnemers die hebben deelgenomen aan de `Openbare brede verkenning' zijn hiervoor uitgenodigd. Initiatiefnemers kunnen tot eind 2015 hun plannen nader
uitwerken en komen tot een bieding op het complex op uiterlijk 31 december 2015. Tijdens de B&W informatiebijeenkomst wordt de raad geinformeerd over het verloop van de verkoopprocedure.

Wat is het doel van de verkoopprocedure?

* het behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van het monument en in het bijzonder de openbare toegankelijkheid van het park;
* een maatschappelijk relevante bestemming die goed aansluit bij het Montfortaanse gedachtengoed;
* een snelle en zekere oplossing voor de eigendoms- en daarbij behorende financiele situatie.

Gelijktijdig met de verkoopprocedure is het college gestart met het in beeld brengen van mogelijke risico's op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Initiatiefnemers kunnen met deze analyse een goede afweging maken en komen tot een betere bieding. Het adviesbureau Stec heeft daartoe opdracht
gekregen. De raad wordt geinformeerd over de tussenstand m.b.t. de rapportage over de RO-risico's. Na de toelichting is ruimte voor vragen over de eerste bevindingen van adviesbureau Stec en de verkoopprocedure.

Een overzicht van alle vergaderingen met -zo mogelijk bijbehorende documenten- vindt u op www.oirschot.nl/gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffier, Han Struijs, 06-48136957 of h.struijs@oirschot.nl

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|U en de Raad |
|Als inwoner van de gemeente Oirschot kunt u uw stem laten horen tijdens raadsvergaderingen. Op die manier komt de gemeenteraad nog beter te weten wat er leeft binnen de gemeente. |
|De Raad kent twee vormen van overleg met verschillende mogelijkheden voor u om te komen luisteren of iets in te brengen: |
| |
| * De voorbereidende raadsbijeenkomst |
| In principe zijn deze bijeenkomsten openbaar. U bent dus van harte welkom. Alleen bij gegronde redenen kan een onderwerp achter gesloten deuren besproken worden. De bijeenkomsten kunnen informatief of opinierend van aard zijn. Bij een opinierende bijeenkomst wordt u in de gelegenheid |
| gesteld om uw mening te geven of een vraag te stellen. |
| * De besluitvormende raadsvergadering |
| Ook hier bent u van harte welkom. Als u tijdens een besluitvormende raadsvergadering wilt inspreken, neem dan 48 uur voorafgaande aan de vergadering contact op met de griffier. |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+