De Rekenkamercommissie Harlingen doet onderzoek naar het Klantcontac..


De Rekenkamercommissie van de gemeente Harlingen gaat onderzoek doen naar het Klantencontactcentrum (KCC) van de gemeente. Het KCC is een nieuwe ontwikkeling voor gemeenten. Sinds 2008 wordt er in Harlingen aan gewerkt om bij de gemeente een plek te realiseren waar burgers en bedrijven met al
hun vragen aan de hele overheid terecht kunnen: het KCC.

In hoeverre heeft de gemeente de doelstellingen voor het KCC gerealiseerd

Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie op een objectieve manier in beeld brengen in hoeverre de gemeente Harlingen de doelstellingen voor het KCC reeds heeft gerealiseerd. Aan de orde komen vragen als; is het KCC ingericht volgens de daartoe bestaande regels en afspraken, worden de
doelstellingen ook gerealiseerd, is het KCC toekomstbestendig en is de inrichting en het functioneren kosten efficient. Ook zal nadrukkelijk gezien worden naar de wijze waarop de gemeenteraad betrokken en geinformeerd is. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van onderzoekers van het
bureau Pro Facto uit Groningen, dat veel ervaring heeft met soortgelijke onderzoeken

KCC is een nieuwe ontwikkeling

Zoals hiervoor al geschetst is het KCC een nieuwe ontwikkeling. Zowel het college als de raad heeft belang bij een evaluatie enkele jaren na de invoering. Daarnaast gaat het om een substantieel belang voor de burgers, organisatie en bestuur, en is er ook sprake van een fors financieel belang.
Het KCC is nog niet `af' is en zal voorlopig nog in ontwikkeling blijven. Met het onderzoek wil de RKC tussentijds in beeld brengen in hoeverre het KCC op koers ligt om de beoogde doelen te halen. Op basis hiervan wil de RKC conclusies en aanbevelingen formuleren waarmee de raad desgewenst
de verdere implementatie van het KCC kan bijsturen. De rekenkamercommissie heeft de wettelijke taak de controlerende en kader stellende rol van de gemeenteraad te versterken. De commissie doet dit door onderzoek te doen naar de rechtmatigheid/transparantie, doeltreffendheid en doelmatigheid
van het gemeentelijk beleid. Dit met het doel om te leren van het verleden.

De resultaten zullen begin 2016 bekend zijn en worden aangeboden aan de gemeenteraad van Harlingen.