Agenda vergadering raadsadviescommissie 12 oktober


Deze vergadering begint om 19.30 uur in de raadszaal in het gemeentehuis in Sint Odilienberg. Het gemeentehuis is in de avonduren toegankelijk via de oude ingang aan de Schaapsweg.

Agenda

1. Vaststelling agenda
2. Mededelingen/Rondvraag
3. Verslag raadsadviescommissie 31 augustus 2015
4. Verslag raadsadviescommissie 1 september 2015
5. Actiepuntenlijst raadsadviescommissie
6. Bedrijveninvesteringszone (BIZ) verordening 2016 - 2020
7. Begrotingswijziging MER 2015-2, 2016-1 en 2016 -2
8. Kadernota Grondbeleid 2016-2019

De stukken staan op de pagina Vergaderingen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit ten minste 24 uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de griffie. De griffie heeft dan de volgende gegevens van u nodig: naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp of agendapunt
waarover u het woord wilt voeren.