Ontwerpbegroting 2016


Burgemeester en wethouders maken, gelet het bepaalde in artikel 190, lid 2 van de Gemeentewet, bekend dat op 22 september 2015 de ontwerpbegroting 2016 aan de gemeenteraad is aangeboden.

De begroting 2016 wordt, na behandeling in de commissie Grondgebied (12 oktober), Inwoners (13 oktober) en Middelen en Algemene Zaken (19 oktober), op 5 november in een openbare raadsvergadering door de gemeenteraad behandeld.

De begroting voor het jaar 2016 ligt vanaf heden bij de infobalie in het gemeentehuis ter inzage. De begroting 2016 is ook hieronder te downloaden.

* Ontwerp-begroting 2016