Bekendmakingen 7 oktober 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen, uitgebreide omgevingsvergunning voor de realisatie van 4 woningen, waarbij de woonboerderij en wagenschuur herbouwd worden, kennisgeving 0-evenement, venten,

voorwerpen op de weg, collecterooster en voornemen tot en uitschrijving uit de basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 28 september 2015

Breedspoor 60

Voor de activiteit: bouwen, berging.

Rivium Boulevard 301

Voor de activiteiten: bouwen en reclame, gevelreclame.

Omgevingsvergunning verleend

Verzenddatum: 29 september 2015

Nijverheidstraat 423

Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, wijzigen gebruik.

Nabij Topzeil

Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, realiseren twee trapconstructies en een voetpad.

Verzenddatum: 30 september 2015

Flatusstraat 19

Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Deze vergunningen zijn verleend met de reguliere procedure.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit verstuurd zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in

behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen!

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen en/of reclame, kunt u terecht bij de heer R. Verboom, telefoon (010) 2848746. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op

telefoonnummer (010) 2848721. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact op met mevrouw W. Sonneveldt, telefoon (010) 284865.

Kennisgeving

Uitgebreide omgevingsvergunning voor de realisatie van 4 woningen, waarbij de woonboerderij en wagenschuur herbouwd worden.

Het college van burgemeester en wethouders maakt volgens het bepaalde in artikel 3.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend in het kader van de Wabo voornemens te zijn een vergunning te verlenen voor de realisatie van 4 woningen op het perceel 's-Gravenweg 141. Om dit mogelijk

te maken worden de monumentale woonboerderij en wagenschuur herbouwd en de overige opstallen gesloopt. Op de plek van de overige opstallen komen op termijn 2 extra woningen welke passen in het boerenensemble. De procedure voor de herbouw van de voorste twee woningen ligt nu ter inzage. De 2

woningen achter op het erf worden in een later stadium gerealiseerd conform de voorwaarden opgenomen in het kavelpaspoort.

Impressie woonboerderij en wagenschuur.

Strijdigheid bestemmingsplan

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan ``'s-Gravenweg-West 2006'', waar de gronden bestemd zijn als `woondoeleinden' en de woonboerderij is aangeduid als `gemeentelijk monument'. Er is 1 woning toegestaan met een maximale goothoogte van 4 meter en een maximale

nokhoogte van 8 meter. Door toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3 van de Wabo kan worden afgeweken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan `'s-Gravenweg-West 2006' voor de toevoeging van 3 extra woningen.

Geen exploitatieplan

In de vergadering van 28 september 2015 heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de exploitatiekosten van de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is. De kosten voor de realisatie van 4 woningen zijn voor de eigenaar.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen

Tevens heeft de gemeenteraad in de vergadering van 28 september 2015 een ontwerp verklaring van geen bedenkingen verleend voor de realisatie van 4 woningen op het perceel 's-Gravenweg 141Hiermee stemt de gemeenteraad in principe in met het bouwplan.

Stukken ter inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenking met bijbehorende stukken liggen van 8 oktober 2015 tot en met 18 november 2015 ter inzage bij het Informatiecentrum in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. U kunt de stukken ook digitaal inzien op

www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de periode van ter inzage legging kan een ieder zienswijzen indienen bij de gemeenteraad.

U kunt een zienswijze indienen door:

1. Het reactieformulier in te vullen onder vermelding van: 's-Gravenweg 141.

2. Het sturen van een brief aan de gemeenteraad, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel, onder vermelding van 's-Gravenweg 141;

3. Het mondeling geven van een reactie. Hiervoor maakt u vanaf 8 oktober 2015 een afspraak met mevrouw E.L.van der Woude, telefoonnummer (010) 2828714, e-mail: e.l.van.der.woude@capelleaandenijssel.nl

Hoe gaat het verder?

De gemeenteraad neemt een besluit over de ingediende zienswijzen bij de definitieve verklaring van geen bedenking. Daarna kan het college van burgemeester en wethouders de vergunning afhandelen (verlenen of weigeren) en neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit om het

aanwijzingsbesluit van het monument in te trekken, danwel te behouden.

Kennisgeving, 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers) of het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers,

bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. De voorwaarden voor het doen van een melding vindt u in het Digitaal-loket. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente.

De volgende melding en of kennisgeving is door de gemeente geaccepteerd:

* Halloween in De Graafschap op 30 oktober 2015 van 18.00 uur tot 23.00 uur.

Voornemen tot uitschrijving bBasisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboorte datum - adres - geplande datum

* Tarhouli, M. - 12-12-1994 - Purmerhoek 485 - 26-10-2015

* Sidibe, J. + kind - 01-07-1985 - Rivierweg 75 - 26-10-2015

* Gvaramadze, I. - 22-02-1988 - Dorpsstraat 49 - 27-10-2015

* Farrant, M.D. - 04-10-1989 - Bermweg 141 - 27-10-2015

* Martinez Lopez, M.A. - 18-04-1980 - Springersdiep 10 - 28-10-2015

* Epey, J. - 22-08-1977 - Wiekslag 496 - 29-10-2015

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beeindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via

14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beeindigd.

Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging

of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking "Vertrokken Met Onbekende

Bestemming" te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - geboorte datum - adres - uitgeschreven op

* Kandouw, D.P. - 11-05-1963 - Fidelio 131 - 30-09-2015

* Powel, S.P.C. - 12-02-1969 - Wiekslag 214 - 30-09-2015

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De

termijn gaat een dag na deze publicatie in.