De Nederlandse Bank

DNB publiceert Kwartaalbericht december 2009

Persbericht

Datum 16 december 2009

Het Kwartaalbericht opent zoals gebruikelijk met rapportages over economische ontwikkelingen, prudentieel toezicht op de financiële sector en betalingsverkeer.

Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
* Aanpassingen Bazels raamwerk voor bankentoezicht
* Beleggingsbeleid pensioenfondsen onder de loep
* Bezuinigen en groeien

* Contante betalingen geteld

* Bankfaillissementen in historisch en internationaal perspectief
* Aanscherping risicomanagement handelsomgeving bij banken
* Commerciële vastgoedmarkt in zwaar weer
* Het belang van macro-prudentieel toezicht
* Economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor Nederland

Aanpassingen Bazels raamwerk voor bankentoezicht

In reactie op de financiële crisis heeft het Bazels Comité voor Bankentoezicht het kapitaalraamwerk voor banken aangescherpt. Zo worden strengere eisen gesteld aan de kwaliteit van het bancaire kapitaal en komen er fors zwaardere kapitaaleisen voor de risico's van complexe financiële producten. Het kapitaalraamwerk wordt aangevuld met een simpele kapitaalmaatstaf ter indicatie van de balansomvang in verhouding tot het aangehouden kapitaal. Ook worden de regels voor liquiditeitsbeheer aangescherpt

Beleggingsbeleid pensioenfondsen onder de loep

Meerdere pensioenfondsen hebben de risico's van hun beleggingsbeleid onderschat en hebben onvoldoende aandacht voor de governance en beheersing van beleggingsrisico's. Dat blijkt uit onderzoek dat DNB in 2009 heeft uitgevoerd. Het onderzoek omvat een periode van hevige marktturbulentie, maar de onderzoeksresultaten staan grotendeels los van de crisis. Dit vormt aanleiding voor DNB om, mede samen met de sector, beter risicobeheer bij de fondsen te bewerkstelligen. Daarnaast gaat DNB pleiten voor aanpassingen in het wettelijke kader.

Bezuinigen en groeien

De financiële en economische crisis heeft in Nederland grote schade aangericht. Zelfs tijdens de Grote Depressie van de jaren dertig zakte de economische activiteit binnen één enkel jaar niet zo ver ineen en was de averij aan het begrotingssaldo niet zo groot als nu. Om de verwachte schuldoploop te stoppen, is vanaf 2011 een tekortreductie van 1%-punt per jaar nodig en dat betekent een zware bezuinigingsopgave.

Contante betalingen geteld

Nederlanders betaalden in 2007 5,5 miljard keer contant, zo blijkt uit onderzoek van DNB. Contant geld is daarmee nog altijd het meest gebruikte betaalmiddel aan de kassa, maar elektronische betaalmiddelen winnen snel terrein. Veranderde betaalgewoonten tussen 2002 en 2007 hebben in 2007 geleid tot kostenbesparingen van EUR 100 miljoen op jaarbasis

Bankfaillissementen in historisch en internationaal perspectief

Sinds de kredietcrisis zijn in Nederland drie bancaire instellingen omgevallen. Toch komen faillissementen in het bankwezen relatief weinig voor. Bij het vergelijken van faillissementen in het bankwezen met andere sectoren moet rekening worden gehouden met het feit dat de bancaire sector wordt gekenmerkt door meer ingrepen van de autoriteiten gericht op het voorkomen van faillissementen. Beleidsmakers werken thans maatregelen uit die publieke steun aan systeembanken voorkomen en een ordelijke afbouw mogelijk maken.

Aanscherping risicomanagement handelsomgeving bij banken

Banken hebben wereldwijd tijdens de crisis grote verliezen geleden in de handelsportefeuilles. Ook Nederlandse banken hebben aanzienlijke handelsverliezen geleden, terwijl voorafgaand aan de crisis de risico's juist beperkt leken. Een belangrijke les van de crisis is dan ook dat de risico's in de handelsomgeving groter en complexer zijn dan gedacht. Dit vereist een omslag in het denken over de risico's in de handelsomgeving, zowel bij de instellingen als bij de toezichthouder.

Commerciële vastgoedmarkt in zwaar weer

Wereldwijd is dit jaar een omslag opgetreden op de markt voor commercieel vastgoed. Het aantal transacties is sterk gekrompen en in veel landen zijn de prijzen gedaald, in de meeste gevallen met hoge percentages. Financiële instellingen worden hierdoor flink geraakt.

Het belang van macro-prudentieel toezicht

De kredietcrisis is een systeemcrisis waarin financiële instellingen door een serie van marktbrede en cross-sectorale grensoverschrijdende schokken zijn geraakt. Eén van de lessen uit de crisis is dan ook dat het systeembrede of `macro-prudentiële' toezicht moet worden versterkt. Internationaal staan daartoe diverse initiatieven in de steigers.

Economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor Nederland

De vooruitzichten voor Nederland zijn op korte termijn verbeterd, maar het algehele beeld blijft somber. Na een krimp van 4% in 2009 wordt een traag herstel voorzien, met een groei van 0,7% in 2010 en 1,2% in 2011. De werkloosheid loopt verder op en de inflatie blijft laag. Door de zwakke economie is een daling van de kredietverlening aan bedrijven niet uit te sluiten.

Einde persbericht.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel.nrs. 020-524 3100 en 06-524 96 961) en Herman Lutke Schipholt (tel.nrs. 020-524 2712 en 06-524 96 900).

Links


* DNB Kwartaalbericht

---