Kwartaalbericht Nedfield NV
Omzet en resultaat staan onder druk in 1e kwartaal 2009

Doorn, 20 mei 2009

De omzet en het operationele bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, financieringslasten en belastingen van Nedfield NV, zijn het eerste kwartaal 2009 negatief beïnvloed door zowel de verslechterde economische en financiële omstandigheden als ook de ontwikkelingen bij de Duitse entiteiten. Ten tijde van het publiceren van dit persbericht stelt Nedfield vooralsnog dat er niet langer een basis is om de activiteiten van de Duitse entiteiten te kunnen consolideren daar er - door de daar lopende juridische procedures - geen sprake meer is van feitelijke zeggenschap en/of eigendom.

Ontwikkeling 1e kwartaal 2009

In het eerste kwartaal 2009 is de omzet van Lifestyle & Connectivity Solutions sterk achtergebleven ten opzichte van de doelstellingen voor 2009 als ook de vergelijkbare periode in 2008. Deze ontwikkeling is mede het gevolg van de stagnatie en onzekerheid van de markt en de beperkte mogelijkheden van de onderneming om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in combinatie met de krappe financieringsmogelijkheden die momenteel het bedrijfsleven ter beschikking staan. De omzet van Advanced Products & Solutions is in het eerste kwartaal belangrijk achtergebleven bij de verwachting en de vergelijkbare periode 2008, voornamelijk als gevolg van terughoudendheid van klanten om grotere investeringsprojecten te initiëren. Hierbij is overigens wel de tendens waarneembaar dat klanten steeds vaker overwegen de uitgestelde projecten alsnog te gaan uitvoeren. Ten aanzien van mogelijke opbrengsten uit hoofde van verkoop van diverse activa en/of licentie-inkomsten, is er in het eerste kwartaal verder nog geen definitief resultaat geboekt. Het kostenniveau Nedfield zal afnemen als gevolg van diverse maatregelen om kosten te besparen. Deze maatregelen betreffen onder andere het reduceren van de kosten van (tijdelijk) personeel als ook het structureel reduceren van bijvoorbeeld huisvestingskosten en overige kosten.

De verslechterde economische en financiële omstandigheden, het gebrek aan voldoende financiële middelen en de invloed hiervan op de bedrijfsactiviteiten van Nedfield, als ook de vooruitzichten voor heel 2009, maken een aanpassing van de strategie en herstructureringsmaatregelen noodzakelijk. Zoals eerder reeds aangegeven zal in dit kader ook de waardering van diverse activa nader worden beschouwd. Het kunnen doorvoeren van efficiencymaatregelen en het behouden en verkrijgen van voldoende (werk)kapitaal zijn noodzakelijke voorwaarden voor een normale bedrijfsvoering in heel 2009.

Duitse entiteiten
Zoals in eerdere persberichten al aangegeven, hebben de ontwikkelingen ten aanzien van de Nedfield entiteiten in Duitsland ertoe geleid, dat de vorderingen die de schuldeisers menen te hebben op Tulip Beteiligungs GmbH tot 22 april 2009 bij de "Insolvenzverwalter" (curator) konden worden ingediend. Er zal naar de inschatting van Nedfield de komende weken pas bekend zijn wat de exacte impact voor Nedfield zal zijn. Dit wordt mede veroorzaakt door de onvoorziene situatie dat Nedfield niet langer de controle en/of het juridische eigendom heeft over Tulip Beteiligungs GmbH en haar dochterondernemingen Devil AG, First Flash GmbH en Tulip Technology Deutschland GmbH. Daarbij aangetekend dat Nedfield de gevolgde juridische procesgang - c.q. de wijze waarop een en ander tot stand is gekomen - nadrukkelijk betwist. Tevens wordt onderzocht welke strategie ten aanzien van betrokken entiteiten wenselijk is. Zoals al eerder bekend gemaakt houdt Nedfield er rekening mee dat zij vanwege deze ontwikkelingen in Duitsland - naar het zich nu laat aanzien - mogelijk genoodzaakt zal zijn eenmalig een last te moeten nemen en deze te verwerken in de (thans nog niet gepubliceerde) jaarrekening van 2008.

Met betrekking tot verwachtingen voor het jaar 2009 zijn er op het moment van schrijven van dit persbericht te veel onzekere factoren om hierover een betrouwbare voorspelling te doen.

Betrokkenheid accountant
De accountant is niet betrokken geweest bij de opstelling van dit persbericht. Op de in dit persbericht opgenomen financiële gegevens is evenmin accountantscontrole toegepast

Over Nedfield
Nedfield investeert in kansrijke ondernemingen in geselecteerde delen van de ICT-markt en op het snijvlak van ICT en CE. Via haar dochterondernemingen biedt Nedfield innovatieve oplossingen in de vorm van producten en diensten, die haar klanten meerwaarde opleveren. Nedfield is opgericht in 1979 en sinds 1984 is het aandeel genoteerd op Euronext te Amsterdam. Het hoofdkantoor is gevestigd in Doorn (Nederland).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze woordvoerder, via 06 - 1585 1326 of press@nedfield.com.