Vlaamse Overheid

Nieuwsbericht van de Vlaamse overheid van vrijdag 3 april 2009

Vlaamse Regering herbevestigt 28.993 ha landbouwgebied en legt 750 ha extra bosgebied vast in de regio Waasland

Vandaag bakende de Vlaamse Regering beleidsmatig de natuurlijke en agrarische structuur van de regio Waasland af ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De regering startte ook het vervolgtraject op voor dit afbakeningsproces.

'Met deze afbakening doen we een belangrijke inhaalbeweging voor de landbouw in de regio Waasland', aldus minister VAN MECHELEN.

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen moet in Vlaanderen 750.000 ha landbouw, 150.000 ha natuur en 10.000 ha bijkomend bosgebied worden vastgelegd. Hiervoor werd sinds oktober 2003 een hele reeks planningsprocessen opgestart om gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur af te bakenen. Vlaanderen is hiervoor verdeeld in 13 regio's, waarvan nu de regio Waasland aan de beurt is geweest. Het overleg in het hele proces werd voor deze regio reeds opgestart in maart 2007, waarbij de provincies, de gemeenten en de belangrijkste belangengroepen (landbouworganisaties, natuur- en bosverenigingen) betrokken zijn geweest.

Het planningsproces van dit buitengebied gebeurt op basis van een grondige analyse van de gehele streek dat leidde tot de gewenste ruimtelijke structuur voor landbouw, natuur en bos in deze regio. Het overleg resulteerde uiteindelijk in een kaart waarin gebieden aangeduid zijn waar het huidige gewestplan herbevestigd wordt.

Dit betekent dat de huidige bestemmingen, vooral landbouwgebied, gehandhaafd blijven. Hiermee wordt 28.993 ha landbouwgebied in het Waasland vastgelegd.

Het overige deel van het buitengebied wordt in zogenaamde actiegebieden ondergebracht, waarvoor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) worden opgesteld en waarbij in detail op perceelsniveau landbouw, natuur en bos opnieuw aangeduid worden. Hierbij wordt de huidige landbouwactiviteit nauwkeurig in kaart gebracht om maximaal te vermijden dat de landbouweconomische uitbating van de bestaande landbouwzetels in het gedrang komt.

In een aantal gebieden wordt ook bosuitbreiding voorzien, op de zogenaamde dekzandruggen, die zo typisch zijn voor het Waasland. In de gehele regio wordt 750 ha extra bosgebied voorzien in de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Ook krijgen de kreken en poldergrachten in het landbouwgebied tegen de Nederlandse grens bijzondere aandacht om als dusdanig behouden te worden en de natuurwaarden te versterken. Hierdoor stijgt eveneens de recreatieve waarde van het gebied.

Voor het gehele vallei van de Moervaart, het kanaal van Stekene en Durme heeft de Vlaamse regering beslist een landinrichtingsplan te laten opstellen om dit gebied in zijn geheel aan te pakken. Hierin worden natuurwaarden versterkt, natuurlijke waterberging gerealiseerd om overstromingen te controleren en eveneens belangrijke landbouwgebieden hernomen.

'Op die manier werd een evenwicht gezocht en gevonden tussen landbouw en natuur voor het Waasland', aldus minister Dirk Van Mechelen.

Voor meer persinformatie kunt u terecht bij:

Philippe Heyvaert, woordvoerder van minister Van Mechelen
Tel: 02 552 67 00
GSM: 0495 23 16 90
Email: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be