Dienstenbond CNV3 april 2009

Voorstellen Rabobank. Nu uw reactie!?

Tijdens het cao-overleg is gesproken over vergoedingen en toeslagen, sociaal statuut, leeftijdgerelateerde regelingen en verlof, inzetbaarheid, beloningsbeleid en Performance Management en over loon en looptijd. Rabo heeft een aantal voorstellen gedaan waarover wij uw mening willen.

Rabobank heeft aangegeven geen algemene indexering van alle toeslagen te willen. CNV Dienstenbond en de collega-vakorganisaties zullen volgend overleg met een lijst komen welke verhoging wij voor welke toeslagen willen.

Met betrekking tot de beschikbaarheidstoeslag heeft Rabobank het volgende voorstel gedaan. Van maandag tot en met zaterdag tot 17.00 uur 1,80 euro per uur en van zaterdag van 17.00 uur tot zondag 3,00 euro per uur. Met als voorwaarde dat het dagvenster opschuift van 21.00 uur tot 22.00 uur. Ook geeft Rabo aan deze toeslag uit te willen betalen tot functiegroep 8, net als bij meerwerk.

Vakorganisaties hebben aangegeven dat beschikbaarheid structureel is en niet incidenteel zoals meerwerk en dat het ingrijpt op de balans privé en werk, dus dat het voor alle functiegroepen moet gelden. Tevens hebben wij aangegeven dat het verruimen van het dagvenster niet bespreekbaar is.
Rabobank heeft volgens eigen zeggen een kleine aanpassing gedaan op het Sociaal Statuut.

Zij wil in het Sociaal Statuut een zoektermijn van 6 tot 9 maanden opnemen. Er moet een plan van aanpak komen en als medewerkers niet slagen, dan krijgen zij een beëindigingvergoeding. Hoe deze er uit moet zien wordt niet aangegeven door Rabo. Rabo geeft aan voor potentieel boventalligen (die dat 6 maanden tevoren weten) zowel de suppletieregeling als de loopbaanbegeleiding van toepassing te verklaren.

Als boventalligen vrijwillig vertrekken en geen begeleiding nodig hebben, dan wil Rabo hen een vergoeding meegeven gebaseerd op de nieuwe kantonrechtersformule. Deze is voor vakorganisaties niet bespreekbaar. Ook wil Rabobank een extra premie geven als stimulans om te vertrekken van 1 tot 3 maanden. Hoe eerder je vertrekt des te meer premie krijg je.

Tevens wil zij de suppletieregeling laten afhangen van alleen dienstjaren en niet van een combinatie van leeftijd en dienstjaren zoals dat nu het geval is.

CNV Dienstenbond en de vakorganisaties hebben aangegeven dat zij alleen bereid zijn om over het Sociaal Statuut te praten als de werkgelegenheid gewaarborgd is, als er een stimulans komt voor het gaan naar ander werk en als het geld bij de juiste mensen terecht komt. Hiertoe zullen wij het volgend overleg een voorstel dan.

Rabobank wil de verlofstaffel aanpassen ivm de Wet op de leeftijdsdiscriminatie. Met ingang van 1 januari 2010 wil Rabo dat iedereen 194,4 verlofuren per jaar krijgt. Degenen die meer verlofuren hebben dan de 194,4 uur wordt met ingang van 1 januari 2010 afgebouwd met 7,2 uur per jaar. Dat betekent dat vanaf 2013 iedereen 194,4 verlofuren heeft. De uren die over zijn door de afbouw wordt omgezet in geld met als doel het verbeteren van werkgelegenheid en inzetbaarheid.

De Goede Vrijdag wordt afgeschaft als feestdag. In de plaats daarvan wil Rabo dat OR-en met management vaststellen wanneer de vervangende verlofdag voor de Goede Vrijdag wordt gebruikt. Voor meerwerk en beschikbaarheidsdiensten wil Rabo dat niet meer de leeftijd maar de belastbaarheid en de privésituatie bepalend wordt. Rabobank wil de seniorenregeling aanpassen en de toetredingsleeftijd brengen van 57 jaar naar 60 jaar, met als argument dat de pensioenleeftijd is opgeschoven naar 65 jaar. Sabbatsverlof wil Rabo integreren in het algemene verlof. Omdat deze voorstellen nogal ingrijpend zijn hebben wij Rabobank gezegd onze leden hierover te willen raadplegen.

Met betrekking tot inzetbaarheid zullen in het volgend overleg Rabobank en vakorganisaties elkaar wel kunnen vinden. Met name de EVC's wordt weer een belangrijk onderwerp.
Rabobank is bereid om naar aanleiding van o.a. het voorstel van CNV Dienstenbond het toepassen van het Performance Management goed te monitoren.

Met betrekking tot variabele beloning stelt Rabobank het volgende voor:

* Individuele competenties en individuele resultaten zullen meetellen voor de beoordeling, die de doorgroei van het vaste salaris bepaalt. De 50%/50% verdeling wordt hierbij losgelaten.
* Zowel de individuele competentie en resultaten, dus de beoordeling ( voor 2/3), als het collectieve resultaat ( voor 1/3) bepaalt de variabele beloning. Nu wordt de variabele beloning bepaald door het individuele en collectieve resultaat en niet door de competenties.

* Bij een slechte beoordeling ontvangt de medewerker geen variabele beloning.

CNV Dienstenbond en de collega-vakorganisaties hebben aangegeven moeite te hebben met het loslaten van de 50/50 verdeling, omdat het gevaar erin bestaat dat het individuele resultaat dan alles gaat bepalen en juist in deze tijd willen wij dat niet meer.

Zowel Rabobank als de vakorganisaties zien nu nog geen reden om hun loonvraag aan te passen. Als er over het hele pakket onderhandeld is, zal dat aan de orde zijn. Wel is duidelijk dat het een looptijd van 1 jaar zal worden.

Omdat Rabobank wel vergaande voorstellen doet willen wij voor 14 april 2009 van u weten wat u vindt van de Rabo-voorstellen met betrekking tot variabele beloning, verlof, Sociaal Statuut en beschikbaarheidsdiensten. Eind april onderhandelen wij verder. U hoort van ons.
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij uw bestuurder Ike Wiersinga (i.wiersinga@remove-this.cnvdibo.nl).