Vlaamse Overheid

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 3 april 2009

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Op voorstel van minister-president Kris Peeters

Door de gewijzigde marktsituatie, met relatief hoge kosten en lage afzetprijzen, beslist de Vlaamse Regering, na advies van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, opnieuw principieel het besluit over de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten te wijzigen. Het heeft als doel de regeling rond het quotumbeleid eenvoudiger te maken, onder meer door een aantal wijzigingen en vereenvoudigingen door te voeren die de kosten voor de producenten maximaal beperken en door er voor te zorgen dat de onderlinge samenwerking vlotter verloopt. Over dit besluit wordt nu advies ingewonnen bij de Raad van State.

Op voorstel van minister-president Kris Peeters

De Vlaamse Regering kent 370.000 euro subsidie toe aan de vzw Ex-Change, Vlaams uitzendplatform voor experts, voor de uitvoering van 160 zendingen in 2009.

Op voorstel van minister-president Kris Peeters

De Vlaamse Regering stelt de zendtijd vast voor het kalenderjaar 2009 voor de levensbeschouwelijke verenigingen erkend om televisieprogramma's te verzorgen en voor de levensbeschouwelijke verenigingen en de gezinsorganisatie erkend om radioprogramma's te verzorgen op de VRT. Tevens legt ze het subsidiebedrag vast voor het begrotingsjaar 2009 voor radio- en televisieprogramma's van die verenigingen.

Op voorstel van minister-president Kris Peeters

De Vlaamse Regering beslist tot ondertekening van de Euromediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen Syrië en de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten. Het doel van die associatie is onder meer een politieke dialoog op gang brengen en de regionale samenwerking verbeteren. Ook wordt geleidelijk een vrijhandelszone gecreëerd en wordt samenwerking voorzien op tal van beleidsdomeinen. Het bevat ook bepalingen over het vrij verkeer van werknemers en van kapitaal.

Op voorstel van minister-president Kris Peeters

De Vlaamse Regering machtigt de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen, de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed, en de strategische adviesraden Vlaamse Woonraad, Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media principieel tot deelname aan de pensioenregeling volgens de wet van 28 april 1958, over het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut. Het besluit wordt voor onderhandelingen op de agenda geplaatst van het bevoegde sectorcomité, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

Op voorstel van minister-president Kris Peeters

Het decreet dat een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen wil bevorderen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid, bepaalt dat ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden van hetzelfde geslacht mag zijn. De Raad van Bestuur van Jobpunt Vlaanderen is samengesteld uit 13 leden, waarvan 9 mannen en 4 vrouwen. Om tegemoet te komen aan het decreet, moet een bijkomende vrouw worden aangesteld. De statuten van Jobpunt Vlaanderen stellen daarenboven dat de Raad van Bestuur maximaal 13 leden bevat. De Vlaamse Regering gaat daarom akkoord met een statutenwijziging van Jobpunt Vlaanderen waardoor de Raad van Bestuur wordt uitgebreid met 1 bijkomend lid.

Op voorstel van minister-president Kris Peeters

De Vlaamse Regering gaat akkoord met de gunning via openbare aanbesteding voor een collectieve hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid en hun aanverwanten.

Op voorstel van minister-president Kris Peeters en vice-minister-president Dirk Van Mechelen

In toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het besluit over de regeling van sommige aspecten van de organisatie en werking van de Raad voor vergunningsbetwistingen. Deze raad spreekt zich uit over jurisdictionele beroepen die worden ingesteld tegen vergunnings- en valideringsbeslissingen. Het besluit wordt geagendeerd voor onderhandelingen met het bevoegde sectorcomité, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

Op voorstel van minister-president Kris Peeters, vice-minister-president Dirk Van Mechelen en minister Bert Anciaux

De Vlaamse Regering beslist tot ondertekening van een Overeenkomst met de regering van Australië over samenwerking op het vlak van de gezamenlijke geschiedenis van de Wereldoorlogen van de twintigste eeuw.

Op voorstel van minister-president Kris Peeters en vice-minister-president Frank Vandenbroucke

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed over de overdracht van de personeelsleden van de VDAB aan het intern verzelfstandigd Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Dit besluit wordt geagendeerd voor onderhandelingen met het bevoegde sectorcomité, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

Op voorstel van minister-president Kris Peeters en minister Marino Keulen

In het kader van het decreet over de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden keurt de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit principieel goed. Het besluit regelt de erkenning als toeristisch samenwerkingsverband; het toezicht door de Vlaamse overheid en de eventuele intrekking van de erkenning; de samenstelling en werking van de organen van het toeristisch samenwerkingsverband en de democratische controle door de deelnemende lokale overheden. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen en van de Raad van State.

Op voorstel van minister-president Kris Peeters en minister Hilde Crevits

De Vlaamse Regering beslist principieel dat de Strategische Adviesraad MiNa-raad kan aansluiten bij de pensioenregeling ingesteld bij de wet over het het pensioen van organismen van openbaar nut. Het besluit wordt geagendeerd voor onderhandelingen met het bevoegde sectorcomité.

Op voorstel van minister-president Kris Peeters en minister Patricia Ceysens

De Vlaamse Regering keurt het Ontwerp van Overeenkomst goed dat een kader vaststelt voor een Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de partnerstaten van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap enerzijds en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten anderzijds. Ze machtigt tevens de federale vertegenwoordiger de Overeenkomst mede in naam van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest te ondertekenen.

Op voorstel van vice-minister-president Dirk Van Mechelen

De Vlaamse Regering hechtte vorige vergadering haar principiële goedkeuring aan het besluit met de coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening, de zogenaamde Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. In uitvoering van deze Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening keurt de regering ook principieel een aantal besluiten goed. Die betreffen onder meer de aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen; de vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld; de vaststelling van de deontologische code voor de leden van de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening; de bepaling van de concordantie van bijzondere bestemmingsvoorschriften van de plannen van aanleg naar de (sub-)categorieën van gebiedsaanduiding; de bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn van het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar of van de medewerking van de architect; de aanwijzing van de werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse bouwmeester; de bepaling van de regels voor het planologisch attest; de wijziging van diverse besluiten door de totstandkoming van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; de stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en planologische stedenbouwkundige inlichtingen; de bepaling van de toelaatbare functiewijzigingen voor gebouwen, gelegen buiten de geëigende bestemmingszone; de declaratieve attestering van het (niet-)bestaan en het verval van het woonrecht; de vergoedingsregeling bij heirkracht; en de regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het register van de onbebouwde percelen. Over al deze besluiten wordt advies ingewonnen bij de Raad van State. Het besluit over de vaststelling van de deontologische code voor de leden van de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening en het besluit over de declaratieve attestering van het (niet-)bestaan en het verval van het woonrecht gaan wel eerst voor advies naar de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Vereniging van Vlaamse Provincies. Het wijzigingsbesluit over de aanwijzing van de werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse bouwmeester wordt eerst voorgelegd aan de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO). Het besluit over de stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en planologische stedenbouwkundige inlichtingen gaat voor advies naar de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Vereniging van Vlaamse Provincies, en naar de SARO.

Op voorstel van vice-minister-president Dirk Van Mechelen

In het kader van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen beslist de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in de regio Kust-Polders-Westhoek: 'landbouw- natuur- en bosgebieden Blankaart Merkembroek '.

Op voorstel van vice-minister-president Dirk Van Mechelen

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Op- en afrittencomplex A12 Willebroek-Noord '. Aanleiding tot de opmaak voor dit GRUP is de aanleg van een nieuwe Boulevardbrug over het Zeekanaal Brussel-Schelde in Willebroek, noodzakelijk voor de afwerking van dit kanaalvak tot 10.000 ton.

Op voorstel van vice-minister-president Dirk Van Mechelen

De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve vaststellling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Leidingstraat Lommel-Ham-Tessenderlo' in Lommel, Hechtel-Eksel, Balen, Ham en Tessenderlo. Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van vice-minister-president Dirk Van Mechelen

De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'afbakening regionaalstedelijk gebied Oostende'. Over dit besluit wordt nu advies ingewonnen bij de Raad van State. De bevoegde minister wordt gelast met bijkomend onderzoek naar de mogelijkheden voor de realisatie van een serreproject met recuperatie van warmte en CO2 in het gebied tussen het Kanaal Brugge-Oostende, de spoorlijn Brugge-Oostende en de Stationsstraat in Oudenburg.

Op voorstel van vice-minister-president Dirk Van Mechelen

In het kader van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen beslist de Vlaamse Regering tot beleidsmatige herbevestiging van de bestaande plannen van aanleg voor de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland. Tegelijkertijd worden er een aantal beslissingen goedgekeurd in verband met het vervolgtraject van het afbakeningsproces.

Op voorstel van vice-minister-president Dirk Van Mechelen

De Vlaamse Regering machtigt de bevoegde minister om tijdens de eerstkomende gewone Algemene Vergadering van de Vlaamse Participatiemaatschappij vijf personen als lid van de Raad van Bestuur aan te duiden voor de periode tot de Algemene Vergadering van 2011.

Op voorstel van vice-minister-president Dirk Van Mechelen

Naar aanleiding van het grond- en pandendecreet wil de Vlaamse Regering nadere regels bepalen voor de berekening van de spanning tussen de woningbehoefte en het bouwpotentieel. Ze hecht daarom haar principiële goedkeuring aan het besluit dat de regels vaststelt voor de vaststelling van de spanning tussen de woningbehoefte en het bouwpotentieel. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Op voorstel van vice-minister-president Dirk Van Mechelen

In toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het besluit tot vaststelling van meldingsplichtige handelingen en tot regeling van de indienings- en betekeningswijze daarvan. In ditzelfde kader wijzigt ze ook principieel het besluit tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. Beide besluiten worden voor advies voorgelegd aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Vereniging van Vlaamse Provincies en de Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening. Daarna gaan ze naar de Raad van State.

Op voorstel van vice-minister-president Dirk Van Mechelen

Met het oog op de bespreking in het Vlaams Parlement bepaalt de Vlaamse Regering haar standpunt ten aanzien van het voorstel van decreet tot wijziging van een artikel van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, rond de onroerende voorheffing voor jeugdverenigingen, amateursport en cultureel werk.

Op voorstel van vice-minister-president Dirk Van Mechelen en minister Marino Keulen

In het kader van het grond- en pandendecreet wil de Vlaamse Regering uitvoering geven aan de nieuwe decretale regelgeving rond belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten. De renovatieovereenkomst beoogt dat ouders of vrienden financiële ondersteuning geven bij de renovatie van het pand van de kredietnemer, en deze steun fiscaal kunnen inbrengen. De Vlaamse Regering hecht daarom haar principiële goedkeuring aan het besluit over de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Op voorstel van vice-minister-president Dirk Van Mechelen en minister Patricia Ceysens

De Vlaamse Regering beslist om 35 miljoen euro bij te dragen aan de uitbreidingsinvesteringen van vzw IMEC, het interuniversitair centrum gespecialiseerd in elektrotechnisch onderzoek op micrometerschaal en de ontwikkeling van op basis van deze micro-elektronica functionerende componenten, apparaten en instrumenten.

Op voorstel van vice-minister-president Frank Vandenbroucke

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit over de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat om enkele technische aanpassingen, waarvan de belangrijkste de koppeling betreft tussen de aanwezigheid op school en het recht op een schooltoelage. De overige aanpassingen brengen het uitvoeringsbesluit in overeenstemming met wijzigingen van de belendende wetgeving. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Op voorstel van vice-minister-president Frank Vandenbroucke

In 1995 heeft de Vlaamse Regering een aantal onroerende goederen in het Brussels hoofdstedelijk Gewest overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De lijst overlapte gedeeltelijk met de lijst van goederen die in 1991 van de Staat waren overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap, en in het patrimonium van de ARGO zaten. Een aantal onroerende goederen kwam in beide besluiten voor en werd dus betwist door het Gemeenschapsonderwijs. De goederen zijn nu verdeeld aan de hand van een compromis tussen het Gemeenschapsonderwijs en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Om die overeenkomst uit te voeren wijzigt de Vlaamse Regering het eigendomsstatuut van een aantal goederen door ze uit de lijst van goederen van het besluit van 29 maart 1995 te schrappen.

Op voorstel van vice-minister-president Frank Vandenbroucke

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit met het agentschapsspecifieke personeelsstatuut van de VDAB. Het wijzigingsbesluit regelt de verankering van het sectoraal akkoord 2008-2009 voor wat de verhoging van de agentschapsspecifieke salarisschalen betreft. Dit besluit wordt geagendeeerd voor onderhandelingen met de vakorganisaties en gaat daarna voor advies naar de Raad van State.

Op voorstel van vice-minister-president Frank Vandenbroucke

Vilvoorde kent een migratiesaldo dat bijna vier maal groter is dan het Vlaams-Brabants gemiddelde. Vooral jonge Franstalige gezinnen met kinderen stromen in vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarom hebben alle secundaire scholen in Vilvoorde een project ingediend om taalachterstand bij leerlingen weg te werken, de schoolse achterstand dichter bij het Vlaamse gemiddelde te brengen en de communicatie met en de betrokkenheid van de ouders te bevorderen. De Vlaamse Regering kent nu een subsidie toe van 202.000 euro aan de vzw Katholiek Onderwijs Vilvoorde voor het begrotingsjaar 2009, om taalachterstand bij leerlingen weg te werken.

Op voorstel van vice-minister-president Frank Vandenbroucke

De Vlaamse Regering bevestigt de beslissing van de Commisie Zorgvuldig Bestuur in het onderwijs in het kader van een beroep ingesteld door een verzoekster. De commissie is een administratief orgaan en beslist over vragen en klachten van belanghebbenden over zorgvuldig bestuur binnen het onderwijs (kosteloosheid van het onderwijs, eerlijke concurrentie, reclame en sponsoring, verbod op politieke activiteiten en handelsactiviteiten, participatie). In het geval er beroep wordt ingediend tegen een beslissing van de commissie doet de regering in laatste aanleg uitspraak.

Op voorstel van vice-minister-president Frank Vandenbroucke

In het kader van het economische impulsplan 'Herstel het Vertrouwen' keurt de Vlaamse Regering de addenda goed bij de lopende sectorconvenanten 2007-2009 en de daaraan verbonden werkingssubsidies voor een periode van 1 jaar en vier maanden. Het gaat om convenanten met zo'n 26 sectoren.

Op voorstel van vice-minister-president Frank Vandenbroucke

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit over de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB). Het besluit wordt geactualiseerd om de leesbaarheid te verhogen, de tekst te vereenvoudigen en de terminologie in overeenstemming te brengen met de BBB-regelgeving. Over dit besluit wordt advies ingewonnen van de SERV, daarna gaat het naar de Raad van State.

Op voorstel van vice-minister-president Frank Vandenbroucke

De Vlaamse Regering keurt het besluit goed met het eervol ontslag en de oppensioenstelling van Joseph Bosmans, regeringscommissaris van de KU Leuven en de KU Brussel. De functie wordt vanaf 1 oktober 2009 vacant verklaard.

Op voorstel van vice-minister-president Frank Vandenbroucke en minister Hilde Crevits

De Vlaamse Regering geeft de Vlaamse ministers bevoegd voor Werk, Onderwijs en Vorming en voor Openbare Werken opdracht om een Task Force Gasthuisberg op te richten, onder voorzitterschap van het agentschap Wegen en Verkeer. Deze Task Force moet de plannen en procedures uitwerken voor de aanleg van de ontsluiting van het H2O project en deze aanbesteden in naam en voor rekening van UZ Gasthuisberg. Bedoeling is een Health Sciences Campus op te richten op de campus Gasthuisberg, waarbij het UZ Leuven en de KU Leuven intensief samenwerken. Als tussenkomst in het H2O project stelt de Vlaamse Regering 20 miljoen euro ter beschikking. De Task Force zal ook een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst opstellen met een ontwerp van rapportering, dat ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering.

Op voorstel van minister Bert Anciaux

Het decreet over een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering voorziet verschillende types van sportinfrastructuur die in aanmerking komen voor subsidiëring, waaronder kunstgrasvelden. In uitvoering van dat decreet keurt de Vlaamse Regering nu de opstart van een geclusterde gunningsprocedure goed voor de realisatie van de opdracht tot het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van de eerste cluster kunstgrasveldprojecten. Tegelijk wordt de selectieleidraad goedgekeurd met de procedure en voorschriften met het oog op de selectie van de kandidaten in het kader van de toewijzingsprocedure.

Op voorstel van minister Bert Anciaux

George Nagels wordt benoemd tot afgevaardigde van de Vlaamse minister bevoegd voor cultuur bij de vzw Vlaamse Opera en Jaak Floridor als afgevaardigde van de Vlaamse minister bevoegd voor financiën.

Op voorstel van minister Bert Anciaux

Risicovechtsporten zijn sporten waarbij het via bepaalde technieken is toegestaan om slagen of stoten toe te dienen aan de tegenstander, om zijn fysieke of psychische integriteit te verminderen. De Vlaamse Regering beslist nu, na advies van de Raad van State, definitief tot het oprichten van een expertencommissie risicovechtsporten. Dit is een eerste stap in de uitvoering van de decretale regelgeving rond risicovechtsporten, die bepaalt dat de Vlaamse Regering de voorwaarden bepaalt waaronder risicovechtsporten kunnen worden georganiseerd en de maatregelen neemt om het toezicht op het naleven van de voorwaarden te verzekeren.

Op voorstel van minister Bert Anciaux

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit ter uitvoering van het decreet over het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het besluit regelt onder andere de procedure voor de erkenning van landelijke georganiseerde jeugdverenigingen, de procedure voor verenigingen 'participatie en informatie', voor cultuureducatieve verenigingen, voor 'instellingen voor het jeugdbeleid' en voor de jeugdraad. Het besluit bevat ook de toekenning van een 'prijs' aan gemeentebesturen voor de geleverde inspanningen voor de jeugd en bepalingen rond erkennen en subsidiëren. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Op voorstel van minister Bert Anciaux

Onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parlement van het vereiste begrotingskrediet en nadat de Europese Commissie haar goedkeuring heeft gegeven, keurt de Vlaamse Regering een addendum goed bij de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Audiovisueel Fonds. Het addendum beoogt jaarlijks een bijkomende subsidie toe te kennen van 2,85 miljoen euro voor de ondersteuning van bijzondere (niet reguliere) televisiedramareeksen van Vlaamse origine en van een hoogwaardig artistiek gehalte met een hoog potentieel bereik.

Op voorstel van minister Bert Anciaux

De Vlaamse Regering kent 325.000 euro subsidie toe aan zowel het Kaaitheater als de Ancienne Belgique voor het uitvoeren van kleine renovaties.

Op voorstel van minister Marino Keulen

De Vlaamse Regering wijzigt haar besluit van 5 maart 2004 dat het statuut van de (adjunct-)arrondissementscommissarissen vaststelt. Bedoeling is de verouderde salarisschalen en de indexkoppeling aan te passen aan de praktijk waarbij de (adjunct-)arrondissementscommissarissen worden uitbetaald volgens de schalen en indexkoppeling van de ambtenaren van de diensten van de Vlaamse overheid.

Op voorstel van minister Marino Keulen

In het kader van het decreet over de bestuurlijke organisatie van de OCMW's hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het besluit over de aantekeningen in het register voor de bekendmaking van de reglementen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Het besluit treedt in werking op 1 juli 2009. Over dit besluit wordt het advies gevraagd van de Raad van State.

Op voorstel van minister Marino Keulen

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit dat de voorwaarden vaststelt waaronder de ambten van gemeentesecretaris, gemeentelijk financieel beheerder, OCMW-secretaris en OCMW-ontvanger deeltijds kunnen worden uitgeoefend, en dat vaststelt in welke gevallen de ambten van gemeentelijk financieel beheerder en van OCMW-ontvanger kunnen worden uitgeoefend door een gewestelijke ontvanger. Het gaat om noodzakelijke, vooral technische aanpassingen als gevolg van de goedkeuring van het OCMW-decreet en de wijziging aan het gemeentedecreet. Het besluit wordt voor onderhandelingen op de agenda geplaatst van het bevoegde sectorcomité, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

Op voorstel van minister Marino Keulen

Het OCMW-decreet voorziet voor de statutaire personeelsleden een tuchtregeling die overeenstemt met de bestaande tuchtregeling voor de statutaire gemeente- en provinciepersoneelsleden. Het bepaalt tevens dat de Vlaamse Regering de procedureregels moet vastleggen voor het toepassen van de tuchtregeling. Hiervoor wijzigt de Vlaamse Regering de titel van het besluit dat de tuchtprocedureregels vaststelt voor het gemeente- en provinciepersoneel en breidt zo het toepassingsgebied ervan uit. Het besluit wordt voor onderhandelingen op de agenda geplaatst van het bevoegde sectorcomité, daarna gaat het naar de Raad van State.

Op voorstel van minister Marino Keulen

De Vlaamse Regering hecht, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat diverse bepalingen van het decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet in werking laat treden.

Op voorstel van minister Marino Keulen

In het kader van de gunning voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen beslist de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van een krediet.

Op voorstel van minister Marino Keulen

Het OCMW-decreet bepaalt dat de Beroepscommissie voor tuchtzaken ook moet optreden als beroepsinstantie voor tuchtsancties van het statutaire OCMW-personeel. Omdat volgens het OCMW-decreet de Vlaamse Regering de samenstelling en werking van de beroepscommissie regelt, wijzigt de Vlaamse Regering principieel het besluit over de tuchtprocedure voor het statutaire gemeente- en provinciepersoneel, zodat het toepassingsgebied wordt uitgebreid tot het statutaire OCMW-personeel. Het besluit wordt voor onderhandelingen op de agenda geplaatst van het bevoegde sectorcomité, daarna gaat het naar de Raad van State.

Op voorstel van minister Marino Keulen

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit met de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en met de financiering van verrichtingen. Het heeft als doel het programmatiebesluit, en meer bepaald de planning van de investeringen in de sociale huisvesting, af te stemmen op het decreet grond- en pandenbeleid. Het wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van minister Marino Keulen en minister Veerle Heeren

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het OCMW-decreet. Het besluit regelt de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet en wijzigt het besluit over de boekhouding en administratieve organisatie van de OCMW's.

Op voorstel van minister Kathleen Van Brempt

In het kader van de gezinsvriendelijke diensten kent de Vlaamse Regering 162.000 euro toe aan 't Gerief cvba in Herentals voor de uitvoering van acties in het kader van de opstart van een strijkdienst voor de medewerkers van lokale besturen, bedrijven en vzw's uit de regio Midden-Kempen.

Op voorstel van minister Kathleen Van Brempt

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan een besluit dat een kader beoogt te scheppen voor het provinciaal mobiliteitscharter en bijbehorend provinciaal actieplan. Het introduceert zo een eenvormige werkwijze voor alle provincies. Het provinciaal mobiliteitscharter is een in gezamenlijk overleg tussen de Vlaamse Regering en de provincie opgestelde beleidsnota over specifieke mobiliteitsthema's. Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de SERV en aan de MORA, daarna gaat het naar de Raad van State.

Op voorstel van minister Kathleen Van Brempt en minister Hilde Crevits

De Vlaamse Regering bepaalt haar standpunt over het Europese voorstel van verordening over een Europees spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer.

Op voorstel van minister Hilde Crevits

In het kader van een recurrent tekort in de personeelskredieten van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie beslist de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van een provisioneel krediet van 385.000 euro.

Op voorstel van minister Hilde Crevits

In de periode 2009-2010 worden er 4.000 bijkomende milieuvergunningsaanvragen verwacht op het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Om deze piek op te vangen beslist de Vlaamse Regering tot tijdelijke contractuele werving van 5 VTE binnen de afdeling Milieuvergunningen voor de periode van 1 jaar.

Op voorstel van minister Hilde Crevits

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit dat bepaalt welke wapens tot de reglementaire uitrusting behoren van sommige ambtenaren van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De wijziging wil het besluit in overeenstemming brengen met de herschikte taken en bevoegdheden van de personeelsleden van het ANB. In de nieuwe organisatie van het ANB wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen natuurinspecteurs, boswachters en beleidsadviseurs. Alleen de natuurinspecteurs en boswachters hebben toezichts- of opsporingsbevoegdheden en zijn daarom gerechtigd om een dienstwapen te dragen.

Op voorstel van minister Hilde Crevits

Na adviezen van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud, de Vlaamse Hoge Jachtraad, de Vlaamse Hoge Raad voor Riviervisserij, de Strategische adviesraad voor Landbouw en Visserij, de SERV en de MiNaraad verleent de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het besluit over soortenbescherming en soortenbeheer. Het opzet van dit besluit is de huidige regelgeving rond soortenbescherming van flora en fauna in het Vlaams Gewest te integreren in één besluit. De drie koninklijke besluiten waarop de Vlaamse soortenbescherming tot op heden steunde, zijn verouderd, niet op elkaar afgestemd en verwijzen naar wetsbepalingen waarvan sommige ondertussen zijn afgeschaft. Daarnaast zijn ook nog drie andere uitvoeringsbesluiten die relevant zijn voor het soortenbeleid geïntegreerd in het besluit. Over het besluit wordt nu nog advies ingewonnen bij de Raad van State.

Op voorstel van minister Hilde Crevits

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een besluit goed over de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen voor speciale beschermingszones. Dat past in de uitvoering van het Natuurdecreet en bij de verplichtingen uit de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn.

Op voorstel van minister Hilde Crevits

De Vlaamse Regering stemt in met het ontwerp van koninklijk wijzigingsbesluit dat de organisatie regelt van de controle van de voorwaarden rond lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen. Ze stemt ook in met het ontwerp van ministerieel besluit dat de voorwaarden vaststelt rond lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen.

Op voorstel van minister Hilde Crevits

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan een uitvoeringsbesluit bij het nieuwe Mestdecreet. Het besluit wil komen tot een reële berekening van de dierlijke uitscheiding. Daarvoor verfijnt het een aantal regels rond de verschillende mogelijkheden van de landbouwer om de dierlijke mestproductie aan te tonen via een nutriëntenbalansstelsel. De landbouwer kan kiezen tussen het stelsel convenant, waarbij hij nutriëntenarme voeders gebruikt, het stelsel regressierechte, waarbij hij zelf de hoeveelheid nutriënten berekent, of het stelsel andere voeders of voedertechnieken.

Op voorstel van minister Hilde Crevits

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit over de inwerkingtreding van het decreet over de oprichting van een strategische adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MiNa-Raad). Het besluit bevat noodzakelijke uitvoeringsbepalingen ter operationalisering van de MiNa-Raad. Ze beslist tevens dat de MiNa-Raad vanaf de datum van oprichting onder het toepassingsgebied van het hospitalisatiecontract met Fortis AG voor de Vlaamse ministeries valt. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Op voorstel van minister Hilde Crevits

De Vlaamse Regering stemt in met wijziging van het koninklijk besluit tot regeling van de burgerlijke vergunningen voor vliegtuigpiloten. Het wordt in overeenstemming gebracht met de Joint Aviation Regulation-FCL1 regelgeving.

Op voorstel van minister Hilde Crevits en minister Patricia Ceysens

Met het oog op agendering op het Overlegcomité bepaalt de Vlaamse Regering haar standpunt over de productie van biobrandstoffen in Vlaanderen. Ze verzoekt de federale regering om de nodige maatregelen te nemen om het voortbestaan van de Vlaamse productievestigingen van biobrandstoffen niet in gevaar te brengen.

Op voorstel van minister Patricia Ceysens

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het toekenningsstelsel van doctoraatsbeurzen door het IWT (specialisatiebeurzen). Het heeft tot doel om de toekenning van de specialisatiebeurzen te herzien volgens de aanbevelingen van de stuurgroep Benchmarking doctoraatsbeurzen. Het gaat onder meer om de vereenvoudiging van de tussentijdse evaluaties, een ruimer openstellen van de beurzen en een snelle operationalisering van de Baekeland-mandaten. Het wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van minister Patricia Ceysens

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de ondersteuning van de Strategische Multidisciplinaire Samenwerking 'Neuro-Electronics Research Flanders (NERF)'. Ze voorziet daarvoor een bijdrage van 975.000 euro voor het jaar 2009. Het gaat om een samenwerking tussen de onderzoekspartners Micro-elektronica Centrum (IMEC), Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de KU Leuven.

Op voorstel van minister Patricia Ceysens

De Vlaamse Regering kent een eenmalige investeringssubsidie van 5,2 miljoen euro toe aan het consortium van de Associaties Universiteit-Hogescholen, voor de uitbouw van 'Capacity Computing' en 'Capability Computing' van het Vlaams Supercomputer Centrum.

Op voorstel van minister Patricia Ceysens

Door de huidige financiële crisis gaan lopende investeringsdossiers niet altijd door zoals voorzien, en worden projecten bevroren of stopgezet. Een voorwaarde van de lopende investeringssteunmaatregelen is nochtans dat de investering binnen 3 jaar moet afgewerkt zijn. Ook kan maar een eerste schijf van 30% van de subsidie opgevraagd worden als de investering is gestart, en een tweede schijf van 30% als 60% van de investering is voltooid. Om hieraan tegemoet te komen, beslist de Vlaamse Regering, na advies van de SERV en van de Raad van State nu definitief de voorwaarden voor steun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest te versoepelen. Zo wordt de investeringstermijn verhoogd tot vijf jaar en wordt de eerste schijf opgetrokken tot 50% in plaats van 30%.

Op voorstel van minister Patricia Ceysens

De Vlaamse Regering beslist tot aanstelling van de leden en tot nadere regeling van het Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid.

Op voorstel van minister Patricia Ceysens

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit over de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties. Ze gelast tevens de Vlaamse minister voor het wetenschaps- en innovatiebeleid om 50% van de subsidie toe te kennen aan de interfaceactiviteiten van de associaties voor het werkingsjaar 2009, en 50% van de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen van universiteiten of associaties tijdens het werkingsjaar 2009. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Op voorstel van minister Patricia Ceysens

De Vlaamsde Regeirng keurt een besluit goed met diverse begrotingsmaatregelen kaderend in de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het ontbonden Vlaams Agentschap Ondernemen aan het Agentschap Ondernemen, respectievelijk het Hermesfonds. Ze keurt de tarieven goed voor de vergoedingen van de onderhandelaars van de tijdelijke brownfieldcel die onderhandelingen voeren over de brownfieldconvenants en beperkt hen het recht op presentiegelden voor een aantal activiteiten.

Op voorstel van minister Patricia Ceysens

De Vlaamse Regering verklaart de betrekking vacant van voorzitter van het directiecomité van het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Ze legt ook de te volgen procedure vast voor de aanwerving en de functiebeschrijving.

Op voorstel van minister Veerle Heeren

De Vlaamse Regering beslist tot gedeeltelijke herverdeling van een provisioneel krediet ten belope van 450.000 euro. Het krediet wordt gebruikt om de subsidies per VTE op te trekken bij die autonome centra voor algemeen welzijnswerk waar die momenteel het laagst zijn.

Op voorstel van minister Veerle Heeren

De Vlaamse Regering verlengt de subsidies van de volgende centra voor algemeen welzijnswerk tot 30 april 2010: De Mare vzw in Antwerpen, De Viersprong vzw in Brugge, Archipel vzw in Brussel, 't Dak - Teledienst vzw in Dendermonde, Zuid Oost-Vlaanderen vzw in Ronse, Visserij vzw in Gent, Sonar vzw in Hasselt, De Papaver vzw in Ieper, Stimulans vzw in Kortrijk, Regio Leuven vzw in Leuven, Het Welzijnshuis vzw in Willebroek en De Kempen vzw in Herentals. Het gaat om een totaal bedrag van 981.000 euro voor de uitvoering van de omzendbrief over de opvang van verkeersslachtoffers, de opvang van minderjarige slachtoffers en de ondersteuning van de vrijwilligerswerking bij de hulpverlening aan slachtoffers.

Op voorstel van minister Veerle Heeren

De Vlaamse Regering verlengt de overeenkomst met het Samenwerkingsverband Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG) en Verbond der Verzorgingsinstellingen (VVI) met drie jaar, tot 31 december 2011. De overeenkomst beoogt de ondersteuning van acties in de sector van de centra voor geestelijke gezondheidszorg rond suïcidepreventie, kindermishandeling en daderhulp. Voor 2009 wordt een subsidie van 145.000 euro voorzien.

Op voorstel van minister Veerle Heeren

De Vlaamse Regering kent voor het jaar 2009 subsidies toe van 212.500 euro aan de vzw Tonuso in Brussel, voor het project Intensieve Trajectbegeleiding (De PIT); 217.900 euro aan de vzw Oranjehuis in Kortrijk voor het project Contextbegeleiding en 155.000 euro aan de vzw Oikonde Tielt, voor het Jongerenproject Integratie door participatie. Het gaat om projecten rond intensieve contextbegeleiding voor jongeren in een problematische opvoedingssituatie of die een misdrijf hebben gepleegd.

Op voorstel van minister Veerle Heeren

De Vlaamse Regering kent voor het jaar 2009 subsidies toe aan de Ondersteuningsteams Allochtonen Bijzondere Jeugdbijstand als tegemoetkoming in de werkingskosten en loonlasten van het personeel. Het gaat om 144.000 euro voor vzw OTA Antwerpen, 108.000 euro voor vzw OTA Limburg, 79.000 euro voor OTA Oost- & West-Vlaanderen, en 75.000 euro voor OTA Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De OTA's beogen de interculturele deskundigheid in de Bijzondere Jeugdbijstand te optimaliseren, zodat de hulpverlening zo adequaat mogelijk verloopt ongeacht de etnisch-culturele afkomst van de cliënt.

Op voorstel van minister Veerle Heeren

De Vlaamse Regering kent voor 2009 een gezamenlijke subsidie van 443.000 euro toe aan de Centra voor de Opsporing van Aangeboren Metabole Aandoeningen voor de opsporing van 9 aangeboren metabole aandoeningen bij alle pasgeborenen in Vlaanderen.

Op voorstel van minister Veerle Heeren

De Vlaamse Regering keurt het convenant 2009-2011 goed tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg voor onder meer wetenschappelijk onderbouwd en praktijkrelevant advies, het ter beschikking stellen van informatie aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding, het uitwerken, toetsen aan de praktijk en verspreiden van methodieken en materialen en het nemen van vormingsinitatieven.

Op voorstel van minister Veerle Heeren

De Vlaamse Regering wijzigt het besluit over de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de Bijzondere Jeugdbijstand. De wijziging beoogt de subsidiebarema's voor het verblijf van pleegkinderen te verhogen en het subsidiëringsmechanisme te actualiseren. Tegelijk wordt een rechtzetting doorgevoerd rond de subsidiëring voor het verblijf van minderjarigen die begeleid zelfstandig wonen.

Op voorstel van minister Veerle Heeren

De Vlaamse Regering wil dat gezinnen ook in de zelfstandige kinderopvang de opvang volgens hun inkomen kunnen betalen. Mini-crèches, zelfstandige kinderdagverblijven en zelfstandige onthaalouders kiezen zelf of ze met het inkomensgerelateerde systeem willen werken. Het beheer van de aanrekeningen kan gebeuren door de voorziening zelf of door Kind en Gezin. Kind en Gezin kan deze opdracht uitbesteden. De Vlaamse Regering wijst nu het debiteurenbeheer bij de inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen toe.

Op voorstel van minister Veerle Heeren

De Vlaamse Regering keurt principieel een besluit goed met de aanvullende programmatiecriteria en erkenningsnormen waaraan de zorgprogramma's cardiale pathologie B moeten voldoen om erkend te worden. Door dit besluit wordt het aantal vestigingsplaatsen beperkt tot maximaal 16 in Vlaanderen. Op het vlak van de medische omkadering en activiteitenniveau worden strengere normen ingebouwd. Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.