Openbaar Ministerie


* >Stand van zaken regeling geheimhoudersgesprekken

Stand van zaken regeling geheimhoudersgesprekken

3 april 2009 - Openbaar Ministerie

Begin vorig jaar werd duidelijk dat de werkwijze met betrekking tot geheimhoudergesprekken -volgens het Besluit en de instructie - onvoldoende garanties bood om te zorgen dat deze gesprekken vroegtijdig werden onderschept en vernietigd. Het College van procureurs-generaal heeft daarop het initiatief genomen om te onderzoeken wat er zou moeten gebeuren om het verschoningsrecht te waarborgen. Er is daartoe onder meer overleg gepleegd met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) en de Nederlandse Orde van strafrechtadvocaten (NVSA) om tot een oplossing van het probleem te komen.

In september 2008 heeft de voorzitter van het College Harm Brouwer in zijn speech tijdens het jaarcongres van de NOVA aangegeven dat de oplossing gezocht moet worden in een technische voorziening waardoor gesprekken met van tevoren ingevoerde telefoonnummers van geheimhouders niet kunnen worden uitgeluisterd. Er was toen al een commissie o.l.v. Henk Korvinus, hoofdofficier van justitie in Rotterdam, aan de slag om te onderzoeken of en hoe een werkwijze rondom geheimhoudergesprekken zou kunnen worden geïmplementeerd. Ook de advocatuur was in die commissie vertegenwoordigd.

In december heeft het College, na advies van deze commissie, de minister een advies gestuurd om over te gaan tot een systeem van nummerherkenning bij de advocatuur.

Inmiddels is besloten tot een dergelijk systeem over te gaan. Wanneer het systeem daadwerkelijk wordt ingevoerd is nog niet bekend, mogelijk begin 2010.