Provincie Noord-Brabant

Persbericht

Datum

3 april 2009

Nummer

76

Groei Brabantse bevolking in jaren niet zo hoog

Op 1 januari 2009 telt Brabant 2.434.700 inwoners. In 2008 is de bevolking met bijna 10.000 mensen toegenomen. Hiermee ligt de bevolkingsgroei duidelijk hoger dan de afgelopen jaren. Dit komt vooral door de toename van het aantal immigranten. Voor het eerst sinds 2001 heeft Brabant in 2008 weer een positief buitenlands migratiesaldo. Het binnenlandse migratiesaldo bleef licht negatief.

Toename immigranten Vergeleken met de afgelopen jaren hebben in 2008 meer mensen zich in Brabant vanuit het buitenland gevestigd. Het aantal immigranten ligt 25% hoger dan in 2007. Deze hogere instroom hangt vooral samen met de tot voor kort nog waar te nemen economische hoogconjunctuur. Het aantal emigranten nam iets af. Al met al is het buitenlands migratiesaldo in 2008 uitgekomen op +3.700, waarmee het beeld duidelijk afwijkt van de laatste jaren (2002 t/m 2007), waarin Brabant steeds buitenlandse vertrekoverschotten kende. Het binnenlands migratiesaldo van Brabant (-800 in 2008) wijkt maar weinig af van de lijn van de laatste jaren. In 2008 ligt de binnenlandse vestiging in Brabant, berekend op basis van de verhuisbewegingen tussen alle gemeenten in ons land, op 84.500 personen. De vertrekstroom omvat 85.300 personen.

Natuurlijke groei Sinds 2000 is de natuurlijke groei afgenomen, omdat het aantal geboorten afnam. In 2008 zijn er echter weer meer kinderen geboren (26.000). Omdat het aantal sterfgevallen met 19.500 ook hoger lag, ligt de natuurlijke groei nauwelijks hoger dan de laatste jaren. Met de vergrijzing zal het aantal sterfgevallen de komende decennia toenemen. Kort na 2020 zal de natuurlijke groei omslaan in een natuurlijke afname. Er zullen dan meer mensen sterven, dan dat er worden geboren. De verwachte licht positieve migratiesaldi kunnen een bevolkingsafname nog even voorkomen, maar tegen 2030 zal de Brabantse bevolking naar verwachting gaan krimpen.

Stedelijke regio's In 2008 is het grootste gedeelte van de bevolkingsgroei terechtgekomen in de stedelijke regio's. De bevolking groeide hier met 9.000 personen. Bijna 68% van de Brabanders woont in stedelijke regio's. In de landelijke regio's is het aantal inwoners nauwelijks gegroeid.

Middenmoter De ontwikkeling van de Brabantse bevolkingsgroei is grotendeels een weerspiegeling van de lijnen die we ook voor Nederland als geheel zien. De groei van de Brabantse bevolking ligt in 2008 net onder het landelijk gemiddelde: 0,4% versus 0,5%. Daarmee bevindt Brabant zich in de middenmoot.