Gemeente Delft

College stelt hoge eisen aan kwaliteit bebouwing Spoorzone

Nieuwe gebouwen in de Spoorzone moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Met het vaststellen van het concept-beeldkwaliteitplan Spoorzone Delft kiest het college voor een hoog ambitieniveau. B&W geeft het plan binnenkort vrij voor inspraak.

Wethouder Anne Koning: 'We leggen de lat bijzonder hoog met dit beeldkwaliteitplan. In het Spoorzonegebied ontstaat eigenlijk een nieuw stuk stad op een prominente plek. Deze plek vraagt om een hoogwaardig ingerichte openbare ruimte en panden van hoge architectonische kwaliteit.'

Het beeldkwaliteitplan vervangt de Welstandsnota voor het gebied binnen de plangrenzen van de Spoorzone. Dit betekent dat dit plan fungeert als inspiratiebron bij het ontwerp van bouwplannen en als toetsingskader voor de beoordeling ervan.

In de Spoorzone komen nieuwe woningen en kantoren, die een nieuwe impuls geven aan het Delftse woon- en leefklimaat en de economie.

Het is de bedoeling dat de Spoorzone één samenhangend stuk stad wordt dat dezelfde sfeer ademt. Net als in de binnenstad moet de nieuwe bebouwing in de Spoorzone een gevarieerd beeld opleveren. Maar het gebied wordt zeker geen kopie van de binnenstad. Doel is een eigen identiteit op basis van de door prof. Joan Busquets ontworpen nieuwe indeling van het gebied en een goede aansluiting op de omliggende wijken.

Zorgvuldig ontworpen gebouwen moeten zorgen voor een aangename omgeving. Enkele opvallende projecten zijn smaakmakers, die karakter, innovatie en herkenning aanbrengen. Eén van deze gebouwen wordt het nieuwe stadskantoor met het stationsgebouw. Leidraad bij de nieuwbouw van woningen en kantoren is het beeld van een 'stad van ramen en deuren'; Ieder pand is uniek en herkenbaar, zoals dat ook in de binnenstad van oudsher het geval is.

Het college wil deze ambities waarmaken door een aantal spelregels te hanteren op het gebied van de beeldkwaliteit. In deze regels staat bijvoorbeeld dat panden in de verschillende delen van de Spoorzone van verschillende grootte moeten zijn, alle gevels die grenzen aan de openbare ruimte een voorgevelkwaliteit krijgen, traditionele materialen worden toegepast, variatie in dakvormen ontstaat en verschillende, maar wel Delftse kleuren worden toegepast.

Noot voor de redactie (