Gemeente Duiven


Instemming nieuwbouwplan Woonservicegebied Droo-Zuid

De gemeente Duiven, Vivare, Verpleeghuis Zevenaar en Zozijn hebben ingestemd met een nieuw bouwplan van het verpleeggebouw dat onderdeel is van het woonservicegebied Droo-Zuid. Een eerder ontwerp van het verpleeggebouw was onderwerp van discussie toen in juli vorig jaar bleek dat de verpleegvoorziening in Droo-Zuid om budgettaire redenen opnieuw ontworpen moest worden. Wethouder Nico Verlaan, gemeente Duiven: "De opgave was het gebouw efficiënter te maken met dezelfde oorspronkelijke ruimtelijke en architectonische kwaliteit! Dat bleek een pittige opgave. Een opgave die we tot een goed resultaat hebben geleid."

Alle partijen, waaronder toekomstige gebruikers geven aan prima uit de voeten te kunnen met de kwaliteit van het bouwplan. Arjen Jongstra, directeur Regio bij woningcorporatie Vivare: "Ondanks de berichtgeving in de media, is Vivare er steeds uitgegaan van een goede uitkomst. Er zijn verschillende varianten onderzocht. Ik ben er trots op dat we uiteindelijk tot een goede gezamenlijke oplossing zijn gekomen." Om niet alleen een tot kwalitatief goed, maar ook financieel haalbaar plan te komen hebben Vivare, gemeente en verpleeghuis Zevenaar een waarborgregeling afgesproken.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven heeft ingestemd met het plan, op 14 april ligt het voorstel ter opinie voor bij de commissie Grondgebied. Gemeente en Vivare gaan ervan uit voortvarend met de ontwikkeling in het middengebied Droo-Zuid verder te gaan. Binnenkort vertrekken de laatste bewoners van de 32 woningen uit het middengebied. Na de sloop van deze woningen en het bouwrijp maken wordt naar verwachting eind dit jaar gestart met de bouw. Gemeente en Vivare informeren bewoners en het wijkplatform over de voortgang van de plannen. Wethouder Verlaan: "Het wijkplatform Welleveld / Droo-Zuid heeft uit monde van de voorzitter, de heer Gerritsen, met instemming gereageerd op de voorliggende uitkomst waarbij alsnog aan eerdere afgesproken kaders kan worden voldaan."