Gemeente Dinkelland


PERSBERICHT

Datum: 3 april 2009

Co-financiering Europees programma POP2/LEADER

Voor Dinkelland komt ruim E 2,9 miljoen investeringsruimte beschikbaar uit het Europees subsidieprogramma POP2/LEADER. Gemeenteraad wordt voorgesteld een bedrag beschikbaar te stellen voor de co-financiering van 9 projecten in de gemeente Dinkelland. Met de inzet van deze middelen wordt in Dinkelland een investeringsvolume gecreëerd van E 2.985.240,--. Van de totale benodigde co-financiering van E 539.230,-- is reeds E 377.000,-- gedekt.

Toelichting
Sinds begin 2007 vormt Dinkelland samen met Oldenzaal, Losser en Tubbergen het LEADER-gebied Noord Oost Twente. LEADER staat voor: Liaison Entre Actions de Developpement de l' Économie Rurale. Door samen te werken komen binnen het Europees subsidieprogramma POP2/LEADER (Platteland Ontwikkelings Programma) subsidiestromen op gang. Voor de periode 2007-2013 komt voor dit gebied totaal E 6,6 miljoen beschikbaar. Doel van dit programma is door samenwerking van particulier initiatief met de overheid de sociale en economische vitaliteit van het platteland in de EU te bevorderen.

Er is een zg. Plaatselijk Groep (hierna PG), die door GS als provinciale adviescommissie is ingesteld. Deze PG heeft een aantal belangrijke taken:
. de vaststelling van een gebied ontwikkelingsprogramma, kortweg de doelen formuleren die de PG binnen de uitgangspunten van POP2 voor NO Twente belangrijk vindt. Het programma bevat ook de selectiecriteria waaraan de aanvragen getoetst worden . de toetsing van de ingediende plannen/ideeën aan dit programma . GS adviseren over de toekenning
. zelf op pad gaan om projecten te initiëren
Inwoners uit de deelnemende gemeenten zijn lid van de PG en door GS benoemd.

Kenmerkend voor POP2 en de LEADER-werkwijze is dat de plannen/ideeën van onder op komen: m.a.w. particulieren, bedrijven/instellingen kunnen subsidie aanvragen voor een project. Samenwerking is hét uitgangspunt. De 3 overheden (Europa, Provincie Overijssel en de gemeenten) dragen bij in de subsidiabele kosten van een project: Europa 50%, de Provincie 25% en de gemeente 25%. Per project kan deze versleuteling anders zijn, dit is afhankelijk van de mate van de subsidiabele componenten en/of er sprake is van particuliere uitvoering van een overheidstaak. De niet-subsiabele kosten moeten door private financiering geregeld worden. Dit kunnen bijdragen van de projectindieners zijn maar ook sponsoring van derden.

Binnen de gemeente Dinkelland wordt op een enthousiaste wijze gebruik gemaakt van dit Europee subsidieprogramma. Een grote mate van creativiteit en innovatie wordt aan de dag gelegd. Dit succes is mede te danken aan de actieve rol van de leden van de PG. Van het totale budget (E 6,6 miljoen) wordt - inclusief de projecten die nog in de pijplijn zitten - bijna Y deel "geclaimd" door projecten uit Dinkelland.

De volgende projecten zijn definitief ingediend:


1. "Pure landschapsbeleving", Erve Bossem, Dorpsstraat 7, Lattrop-Breklenkamp Het project is gericht op bevordering van agro-toerisme in de vorm van een koesafari/volledig ingerichte safaritenten en een bijzondere boomhut. Erfgoed "Bossem" is thans een vleesveehouderij (rosékalveren en zeldzame Brandrode Runderen) en een logiesaccommodatie (boerderijkamers en minicamping).


2. "Van gras tot kaas in één draai", fam. Nijland, Vliegveldstraat 4/A, Deurningen De fam. Nijland exploiteert aan de Vliegveldstraat in Deurningen de kaas- en zuivelboerderij "Kaamps". Het project betreft de realisatie van een promenade voor groepen bezoekers, tussen de nieuw te bouwen productieruimte voor kaas en de bestaande melkstal.


3. "Langs heilige huisjes in Twente", Twents Bureau voor Toerisme Dit betreft een project dat geheel Twente beslaat. De bedoeling is het religieuze erfgoed in Twente in kaart te brengen en te promoten. Naast inventarisatie in een databank is het plan opgevat dit erfgoed in een Twentse Da Vinci Code boek en meerdere fiets- en wandelroutes op te nemen. Doordat meerdere gemeenten co-financieren is de bijdrage voor Dinkelland relatief beperkt.


4. Kulturhus Denekamp
Naast de reeds door de provincie - op basis van het Uitvoeringsbesluit Subsidies - verstrekte subsidie van E 250.000,-- is aanvullend een LEADER-aanvrage ingediend. Met de LEADER bijdrage worden extra-voorzieningen zoals een theatervoorziening en dorpsontmoetingsruimte gerealiseerd en ingericht.


5. "Grensloos samenwerken Noord Deurningen", MFA "de Mare" Los van LEADER zijn voor dit project de volgende subsidies verworven: E 200.000,-- op basis van de provinciale kulturhusenregeling, aangevuld met E 50.000,-- Ministerie LNV (plattelandsontwikkeling) E 500.000,-- Ministerie Onderwijs, Brede School
E 750.000,--
Daarnaast is op basis van LEADER het project "Grensloos Samenwerken" ontwikkeld. In "de Mare" zijn extra investeringen nodig, o.a. voor de inrichting van een jeugdhonk/internetcafé, verplaatsbaar podium, licht-/geluidsinstallatie, materialen voor filmvoorstellingen en de inrichting van een innovatieve buurtspeelplaats. Dit alles in het kader van samenwerking met het aangrenzende Duitse gebied.


6. "Versterking winkelstructuur in kleine kernen" (Helpdesk Winkelvoorzieningen) Eind 2007 is het door de Kamer van Koophandel Oost Nederland en het MKB platvorm detailhandel Twente het "Masterplan Winkels Kleine Kernen Noordoost-Twente" ontwikkeld. Het is de bedoeling in NO Twente met een drietal pilots te starten: Tubbergen, kern Albergen
Losser, kern De Lutte
Dinkelland, kern Weerselo.
Belangrijk hierbij is de oprichting van de helpdesk. Voor Weerselo wordt met name gekeken naar de mogelijkheden van een verdergaande winkelclustering en schaalvergroting. De totale gemeentelijke co-financiering wordt door de 3 deelnemende gemeenten ponds-ponds-gewijs gedeeld.


7. "Melkcafé en interactieve educatieruimte op Erve Broam", fam. Scholten Linde, Nijenkampsweg 2, Agelo Doel van het project is mensen kennis te laten maken met de moderne melkveehouderij. In de vrijgekomen delen van de drie-kapsboerderij worden ruimtes ingericht als melkcafé en interactieve educatie- en informatieruimte.


8. "Zoek je verborgen talenten in Twente", Fam. Weusthof, Everlostraat 3, Rossum Doel van dit project is in de voormalige boerderij "Fakkert" een kunstcentrum met overnachtingsmogelijkheden te vestigen, waar mensen - in meerdaagse arrangementen - op zoek kunnen gaan naar hun verborgen talenten.


9. Kosten PG en begeleiding coördinator
De PG is door GS ingesteld en heeft de status van provinciale adviescommissie. De leden genieten presentiegeld en reiskostenvergoeding. De commissie wordt begeleid door een gebiedscoördinator (0,5 fte) voor het gehele LEADER-gebied NO Twente. Deze kosten en een beperkt communicatiebudget zijn in deze aanvrage opgenomen.

9. "Zoek je verborgen talenten in Twente", Fam. Weusthof, Everlostraat 3, Rossum Doel van dit project is in de voormalige boerderij "Fakkert" een kunstcentrum met overnachtingsmogelijkheden te vestigen, waar mensen - in meerdaagse arrangementen - op zoek kunnen gaan naar hun verborgen talenten.

Daarnaast zit er nog een aantal projecten in de pijplijn. Dit zijn projecten die een eerste voorcheck door de PG gunstig hebben doorstaan, maar nog niet zover "obstakelvrij" zijn dat realisering op korte termijn te verwachten is. Deze projecten komen vooralsnog niet voor gemeentelijke co-financiering in aanmerking.


---

Mededelingen voor de redactie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met wethouder Eric Kleissen, tel. 0541-854108 of met Gerard Flinkers op telefoonnummer 0541-854100 / 06-51720330 of ghm.flinkers@dinkelland.nl


---- --