Gemeente Delft

Zero tolerance beleid tegen geweld gemeentepersoneel

De gemeente Delft heeft een protocol 'agressie en geweld opgesteld' waarin staat wat er daadwerkelijk gedaan moet en kan worden op het moment dat er agressie of geweld plaatsvindt. Met dit protocol neemt de gemeente als werkgever stelling tegen agressie en geweld tegen medewerkers en bestuurders van de gemeente Delft.

Uit onderzoek onder medewerkers eind 2007 blijkt dat circa 7% van het gemeentepersoneel van Delft te maken heeft met agressie en geweld. Wethouder Lian Merkx: "Dit kunnen en willen wij als gemeente niet accepteren. Met extra aandacht voor en concrete maatregelen tegen agressie en geweld op het werk, bevorderen we niet alleen de veiligheid van medewerkers, maar ook van onze klanten. Daarom hanteren we voortaan een zero tolerance beleid".

Overige belangrijke uitgangspunten uit het protocol zijn:
* Registratie van alle vormen van agressie en geweld en melding;
* Op agressie en geweld volgt altijd een reactie;
* Toetsing van elk sanctiebesluit door onafhankelijk persoon;
* 'Op maat' nazorgtraject voor medewerkers die te maken hebben gehad met agressie of geweld;
* Protocol beveiliging Stadhuis blijft ongewijzigd.

Daarnaast krijgen medewerkers die agressierisico lopen extra voorlichting en training.

De gemeente Delft besteedt preventief al veel aandacht aan het tegengaan en voorkomen van agressie en geweld door trainingen, risicoinventarisatie en evaluatieonderzoeken met bijhorende maatregelen. Het protocol is een aanscherping van het huidige beleid. Delft sluit aan bij de landelijke Actiedag tegen Agressie en geweld op 6 april. Dan lanceert de gemeente het protocol en ligt in alle publieke ruimtes de folder 'Gedrags- en huisregels gemeente Delft bij agressie' voor burgers.

Noot voor de redactie (

Gemeente Delft